Gmina Przywidz - wersja archiwalna
 
Wyszukaj w serwisie
 
 
 
 

 
Strona główna

 

Gmina Przywidz - wersja archiwalna

Menu podmiotowe

 
Wrota Pomorza 
 
Biuletyn Informacji Publicznej 
 
Gminy Pomorza 
 
Przywidz 
 
Wójt / Burmistrz 
 
Obwieszczenia i zawiadomienia


Obwieszczenia i zawiadomienia Wójta Gminy Przywidz


Informację udostępniono: 11.08.2006 15:13
Ostatnia aktualizacja: 11.04.2016 14:21


Obwieszczenia i zawiadomienia od początku 2013 roku
zamieszczane są na stronie Urzędu Gminy Przywidz

 

 

 


 

 

 

 Stosownie do art. 49 i 61 KPA w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z 2003r., poz. 717 ze zm.) Urząd Gminy Przywidz zawiadamia, że na wniosek z dnia 19.12.2012 r. Firmy STANEL Stanisław Skulimowski z Gołębiewa Wielkiego działającej w imieniu ENERGA OPERATOR SA Oddział w Gdańsku, ul. Marynarki Polskiej 130 przystępuje do ustalenia decyzji dla inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie linii kablowej nn 0,4 kV na działkach nr 13,16, 11/4, 11/6 w miejscowości Nowa Wieś Przywidzka, obręb Nowa Wieś Przywidzka, gmina Przywidz.
Obwieszczenie

 

 

Stosownie do art. 49 i 61 KPA w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z 2003r., poz. 717 ze zm.) Urząd Gminy Przywidz zawiadamia, że na wniosek z dnia 06.12.2012 r. Pana Rajmunda Wendta, 80-030 Gdańsk - Orunia, ul. Granitowa 2/21, przystępuje do ustalenia decyzji dla inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci wodociągowej na działce nr 127/7 wraz z przyłączami do działek 127/8, 127/9, 127/10, 127/11, 127/12, 127/13, 127/14, 127/15 w miejscowości Roztoka, obręb ewidencyjny Nowa Wieś Przywidzka, gmina Przywidz.

Obwieszczenie

 

Wójt Gminy Przywidz zawiadamia strony postępowania o wszczęciu postępowania adrninistracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwięcia pn. „Modernizacja obiektu mostowego przy drodze powiatowej nr 2205G Przywidz - Bliziny w msc. Przywidz". Postępowanie zostało wszczęte na wniosek złożony w dniu 30.11.2012 (wpłyneło do Urzędu dn. 03.12.2012 r.) .
Zawiadomienie

 

 

Wójt Gminy Przywidz Zawiadamia na podstawie art.17 pkt.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r 0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.U.2012r., poz. 647 z dnia 12 czerwca 2012r.) oraz zgodnie z art. 39 ust. 1 W związku z art. 3 ust. 1 pkt 11 i pkt 14 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku, udziale społeczeństwa W ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) o podjęciu uchwały Nr XXI/ 142/2012 RADY GMINY PRZYWIDZ z dnia 21 listopada 2012r. w sprawie zmiany obszaru objętego uchwałą Nr XI/49/2011 rady Gminy Przywidz z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w obrębie ewidencyjnym Przywidz.
Obwieszczenie

 

 

 

Wójt Gminy Przywidz zawiadamia na wniosek Firmy „STANEL" Stanisław Skulimowski z Gołębiewa Wielkiego z dnia 10.10.2012r. została wydana decyzja znak GN.P.6733.21.2012.DA z dnia 27 listopada 2012 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: budowie linii kablowej SN 15kV, słupowej stacji transformatorowej 15/0,4kV, linii kablowej nn 0,4 kV na działkach nr 147, 49, 63/7, 67 w miejscowości Sucha Huta, obręb Sucha Huta, gmina Przywidz
Obwieszczenie

 

 

 

 

Wójt Gminy Przywidz zawiadamia strony postępowania o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwięcia pn. „Budowa farmy wiatrowej o mocy 12 MW na działkach nr 99, 101/20, 110, 113/4 wraz ze stacją transformatorową w miejscowości Piekło Górne w Gminie Przywidz”. Postępowanie zostało wszczęte na wniosek złożony W dniu 21.10.2012 (wpłyneło do Urzędu dn. 24.10.2012 r.)
Zawiadomienie

 

 

 

Wójt Gminy Przywidz zawiadamia że na wniosek Firmy ELEKTROMAL Kompleksowe Usługi Elektroenergetyczne 2 Malborka, 82-200 Nowa Wieś, ul. Milenijna 6, działającej w imieniu ENERGA OPERATOR SA Oddział w Gdańsku, ul. Marynarki Polskiej 130 z dnia 20.09.2012 r. została wydana decyzja znak GN.P.6733.20.2012.DA z dnia 09 listopada 2012 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie elektroenergetycznej linii kablowej nn 0,4 kV na działkach 35, 30/2 oraz demontażu części linii napowietrznej znajdującej się przy ul. Wiejskiej i Polnej w obrębie Pomlewo, gmina Przywidz

Obwieszczenie

 

 

 

 

Wójt Gminy Przywidz zawiadamia że na wniosek ENERGA-Operator S.A.Oddział w Gdańsku, ul. Marynarki Polskiej 130 reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Rafała Dziuka z firmy ENERGOTER Sp. z 0.0. z Trąbek Wielkich, 83-034, ul. Towarowa 3 z dnia 17.09.2012 r., została wydana decyzja znak GN.P.6733.19.2012.DA z dnia O6 listopada 2012 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie linii kablowej nn 0,4 kV na działkach 71/2, 75, 93, 100, 116/3, 116/5, 158/1, 158/2, 158/3, 158/4, 276/1, 276/2, 276/3, 276/4, 276/5, 276/6 w miejscowości Sucha Huta, obręb Sucha Huta, gmina Przywidz w celu zasilania elektroenergetycznego działek nr 276/3, 276/4, 276/5, 276/6

Obwieszczenie

 

 

 

 

Wójt Gminy Przywidz zawiadamia strony postępowania o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwięcia pn. „Budowa domu jednorodzinnego z przydomową elektrownią wiatrową wraz z niezbędną infrastrukturą na dz. nr 43/18 w msc. Gromadzin, gm. Przywidz”. Postępowanie zostało wszczęte na wniosek złożony W dniu 24.09.2012 (wpłyneło do Urzędu dn. 27.09.2012. Pismem GK.O. 7624.5.2012 z dnia 19.10.2012 wezwano wnioskodawcę do uzupełnienia karty informacyjnej, dnia 24.10.2012 r. wpłyneło uzupełnienie braków we wniosku przez Pana Krzysztofa Kozaka.

Zawiadomienie

 

 

 

Wójt Gminy Przywidz zawiadamia że na wniosek ENERGA-Operator S.A. Oddział w Gdańsku, uI. Marynarki Polskiej 130 reprezentowanej przez pełnomocnika Panią Joannę Budnik z firmy ENERGOTER Sp. zo.o. zTrąbek Wielkich, 83-034, ul. Towarowa 3 z dnia 07.09.2012 r., została wydana decyzja znak

GN.P.6733.18.2012.DA z dnia 29 października 2012 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie linii napowietrznej nn 0,4 kV oraz budowie linii kablowej nn 0,4 kV na działkach nr 38, 43/18, 40/2, 40/1, 40/18, 40/22, 40/23, 40/10, 40/15, 508/1, 508/9, 41/35, 41/36, 503, 41/41 położonych w miejscowości Gromadzin, obręb Przywidz, gmina Przywidz.

Obwieszczenie

 

 

 

 

 

Stosownie do art. 49 i 61 KPA w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z 2003r., poz. 717 ze zm.) Urząd Gminy Przywidz zawiadamia, że na wniosek z dnia 10.10.2012 r. Firmy STANEL Stanisław Skulimowski z Gołębiewa Wielkiego działającej w imieniu ENERGA OPERATOR SA Oddział wGdańsku, uI. Marynarki Polskiej 130 przystępuje do ustalenia decyzji dla inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie linii kablowej SN 15kV, słupowej stacji transformatorowej 15/0,4kV, linii kablowej nn 0,4 kV na działkach nr 147, 49, 63/7, 67 w miejscowości Sucha Huta, obręb Sucha Huta, gmina Przywidz.

Obwieszczenie

 

 

 

 

 

 

Wójt Gminy Przywidz zawiadamia że na wniosek Firmy „EL-AW" Usługi Elektroenergetyczne Adam Wojnowski z Gdańska, ul. S. Dąbka 23/27, reprezentowanej przez Pana Łukasza Marczuka, działającego w imieniu ENERGA OPERATOR SA Oddziałw Gdańsku z dnia 06.09.2012 r. została wydana decyzja znak GN.P.6733.17.2012.DA z dnia 11 października 2012 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie linii kablowej SN 15 kV, nn 0,4 kV oraz stacji transformatorowej słupowej na działkach nr 232, 19, 20, 28 położonych w miejscowości Pomlewo, gmina Przywidz w celu zasilania stacji bazowej telefonii komórkowej zlokalizowanej na działce 249/12

Obwieszczenie

 

 

 

 

 

Urząd Gminy Przywidz zawiadamia, że na wniosek z dnia 20.09.2012 r. Firmy ELEKTROMAL Kompleksowe Usługi Elektroenergetyczne z Malborka działającej w imieniu ENERGA OPERATOR SA Oddziałw Gdańsku, uI. Marynarki Polskiej 130 przystępuje do ustalenia decyzji dla inwestycji celu publicznego  polegającej na: budowie elektroenergetycznej linii kablowej nn 0,4 kV oraz demontażu części linii napowietrznej znajdującej się przy ul. Wiejskiej i Polnej w obrębie Pomlewo, gmina Przywidz

Obwieszczenie

 

 

 

 

 

 

Urząd Gminy Przywidz zawiadamia, że na wniosek z dnia 17.09.2012 r. Firmy ENERGA OPERATOR SA Oddziałw Gdańsku, ul. Marynarki Polskiej 130, reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Rafała Dziuka z firmy ENERGOTER Sp. z o.o. z Trąbek Wielkich, ul. Towarowa 3,83-034, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: zasilaniu elektroenergetycznym działek nr 276/3, 276/4, 276/5, 276/6, budowie linii kablowej nn 0,4 kV w miejscowości Sucha Huta, obręb Sucha Huta, gmina Przywidz

Obwieszczenie

 

 

 

 

 

 

 

Stosownie do art. 49 i 61 KPA w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z 2003r., poz. 717 ze zm.) Urząd Gminy Przywidz zawiadamia, że na wniosek z dnia 07.09.2012 r. ENERGA-Operator S.A. Oddział w Gdańsku, uI. Marynarki Polskiej 130 reprezentowanej przez pełnomocnika Panią Joannę Budnik z firmy ENERGOTER Sp. z o.o. z Trąbek Wielkich, 83-034, ul. Towarowa 3, przystępuje do ustalenia decyzji dla inwestycji celu publicznego polegającej na: zasilaniu elektroenergetycznym działki nr 41/36, budowie linii napowietrznej nn 0,4 kV oraz budowie linii kablowej nn 0,4 kV w miejscowości Gromadzin, obręb Przywidz, gmina Przywidz.

Obwieszczenie

 

 

 

Urząd Gminy Przywidz zawiadamia, że na wniosek z dnia 06.09.2012 r. Firmy „EL-AW' Usługi Elektroenergetyczne Adam Wojnowski z Gdańska, ul. S. Dąbka 23/27, reprezentowanej przez Pana Łukasza Marczuka, działającego w imieniu ENERGA OPERATOR SA Oddziałw Gdańsku przystępuje do ustalenia decyzji dla inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie linii kablowej SN 15 kV, nn 0,4 kV oraz stacji transformatorowej słupowej w celu zasilania stacji bazowej telefonii komórkowej zlokalizowanej na działce 249/12 w miejscowości Pomlewo, gmina Przywidz.

Obwieszczenie

 

  

 

Wójt Gminy Przywidz zawiadamia że na wniosek Pani Katarzyny Kasjaniuk, 83-047 Przywidz, ul. Brzozowa 5, z dnia 12.07.2012 r. została wydana decyzja znak GN.P.6733.16.2012.DA z dnia 23 sierpnia 2012 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączami na działkach nr 63, 69/4, 58/12, 58/14, 46, 42/43 w obrębie ewidencyjnym Piekło Górne, gmina Przywidz.

Obwieszczenie 

 

 

 
Wójt Gminy Przywidz zawiadamia że na wniosek Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku, ul. Rogaczewskiego 9/19 z dnia 03.07.2012 r. została wydana decyzja znak GN.P.6733.15.2012.DA z dnia 06 sierpnia 2012 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia obejmującego przebudowę upustu na stopniu wodnym na rzece Wietcisie w Przywidzu oraz budowę przelewu awaryjnego, działki nr 117/2, 117/3, 117/4, 117/5, 118/1, 120/2, 122/3 w obrębie ewidencyjnym Przywidz.

Obwieszczenie

 


 

Wójt Gminy Przywidz zawiadamia na podstawie art.17 pkt.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.Nr 80, poz.717 z późn. zm.) oraz zgodnie z art.39 ust. 1 w związku z art. 3 ust. 1 pkt 11 i pkt 14 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) o przystąpieniu: do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów obrębów geodezyjnych Piekło Górne, Borowina i Kierzkowo w Gminie Przywidz zgodnie z podjętą Uchwałą Rady Gminy Przywidz nr XVIII/122/2012 z dnia 29 czerwca 2012r.

Obwieszczenie

 


  
Wójt Gminy Przywidz podaje do publicznej wiadomości informację, że w postępowaniu na wniosek Pani Krystyny Jakiela z dnia 07.03.2012 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. "Skup złomu dla kontenerów na dz. nr 502/1 w m. Przywidz, gm. Przywidz GK.OŚ.6220.4.2012.

Obwieszczenie

Decyzja

 


  Urząd Gminy Przywidz zawiadamia, że na wniosek z dnia 12.07.2012 r. Pani Katarzyny Kasjaniuk, 83-047 Przywidz, ul. Brzozowa 5, przystępuje do ustalenia decyzji dla inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączami na działkach nr 63, 58/12, 58/14, 46, 42/43 w obrębie ewidencyjnym Piekło Górne, gmina Przywidz.

Obwieszczenie

 

 

 


 

 

 

 

Stosownie do art. 49 i 61 KPA w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z 2003r., poz. 717 ze zm.) Urząd Gminy Przywidz zawiadamia, że na wniosek z dnia 03.07.2012 r. Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku, uI. F. Rogaczewskiego 9/19, przystępuje do ustalenia decyzji dla
inwestycji celu publicznego polegającej na: przebudowie spustu na stopniu wodnym na rzece Wietcisie w Przywidzu oraz budowie przelewu awaryjnego na obszarze działek nr 117/2, 117/3, 117/4, 117/5, 118/1, 120/2, 122/3 w obrębie ewidencyjnym Przywidz

Obwieszczenie

 

 

 


 

 

 

Wójt Gminy Przywidz zawiadamia że na wniosek Firmy TELTOR-POL PÓŁNOC S.A. z Gdańska, ul. Śnieżna 1, reprezentowanej przez Pana Michała Wardyna pełnomocnika ENERGA-Operator S.A. Oddział w Gdańsku z dnia 11.05.2012r. została wydana decyzja znak GN.P.6733.13.2012.DA z dnia 16 lipca 2012 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: przebudowie linii elektroenergetycznej napowietrznej nN 0,4 kV oraz budowie linii elektroenergetycznej kablowej nN 0,4 kV na działkach nr 127/7, 127/8, 127/9, 127/10, 127/11, 127/12, 127/13, 127/14, 127/15 położonych w miejscowości Roztoka, obręb Nowa Wieś Przywidzka, gmina Przywidz

Obwieszczenie

 

   

 


 

 

 

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku, działając na podstawie ait. 49.Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, ze zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.), niniejszym zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA Oddziałw Zielonej Górze, z dnia 28.06.2012r., w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: „Poszukiwaniu i rozpoznawaniu złóż ropy naftowej i gazu ziemnego w obrębie obszaru koncesji 1I2011lp STARA KISZEWA"

Obwieszczenie

 

 


 

 

Wójt Gminy Przywidz zawiadamia strony postępowania. Wójt Gminy Przywidz przesyła w załączeniu swoje postanowienie o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. “Skup złomu do kontynerów na dz. nr 502/1 w Przywidzu" oraz kopię postanowienia opiniującego wydanego
przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska W Gdańsku w tej sprawie.

Obwieszczenie

  

 


 

 

 

Wójt Gminy Przywidz zawiadamia że w postępowaniu na wniosek Przedsiębiorstwa Usługowo - Handlowego „JAN-TER" Teresa Labuda z siedzibą przy ul. Jesionowej 10/1, 83-047 Przywidz z dnia 31.01.2012 r.została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Stacja demontażu pojazdów oraz skup i magazynowanie złomu w Przywidzu" (decyzja znak: GK.O.6220.2.2012 z dnia 02 lipca 2012 r.)

Obwieszczenie

Decyzja

 

 


 

 

Wójt Gminy Przywidz zawiadamia że na wniosek Pana Andrzeja Mazowieckiego, Miłowo 16A, Przywidz z dnia 07.05.2012 r. zostala wydana decyzja znak GN.P.6733.14.2012.DA z dnia 28 czerwca 2012 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączami na działkach nr 131/2 i 67 w miejscowości Miłowo, obręb Miłowo, gmina Przywidz.

Obwieszczenie

 

 


 

 

Wójt Gminy Przywidz zawiadamia że na wniosek Firmy ENERGA OPERATOR SA Oddział w Gdańsku, ul. Marynarki Polskiej 130 z dnia 02.05.2012 r. została wydana decyzja znak GN.P.6733.12.2012.DA z dnia 18 czerwca 2012 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na:
budowie linii kablowej nn na działkach nr 187 i 202 w miejscowości Marszewo, obręb Marszewska Góra, gmina Przywidz.

Obwieszczenie 

 

 


 

 

 

Wójt Gminy Przywidz zawiadamia że na wniosek Pana Michała Janiaka z Pruszcza Gdańskiego z dnia 26.04.2012 r. została wydana decyzja znak GN.P.6733.11.2012.DA z dnia 11 czerwca 2012 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączami na działkach nr 13, 5/15, 5/18, 5/20, 5/21, 5/25 w miejscowości Gromadzin, obręb Przywidz, gmina Przywidz.

Obwieszczenie

 

 


 

 

 

Wójt Gminy Przywidz zawiadamia na wniosek z dnia 03.01.2012 r. została wydana decyzja znak GN.P.6733.1.2012.DA z dnia 29 maja 2012 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: budowie hali sportowej z zapleczem technicznym i funkcjami towarzyszącymi wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Przywidz na terenie działek nr 208/1, 208/2, 209/1, 209/4 gm. Przywidz.

Obwieszczenie

 

 

 


 

 

 

Urząd Gminy Przywidz zawiadamia, że na wniosek z dnia 07.05.2012 r. Pana Andrzeja Mazowieckiego, Miłowo 16A, 83-047 Przywidz, przystępuje do ustalenia decyzji dla inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączami na działkach nr 131/2 i 67 w miejscowości Miłowo, obręb Miłowo, gmina Przywidz.

Obwieszczenie

 

 

 


 

 

 

Wójt Gminy Przywidz zawiadamia na wniosek Firmy „STANEL" Stanisław Skulimowski z Gołębiewa Wielkiego z dnia 04.04.2012r. została wydana decyzja znak GN.P.6733.10.2012.DA z dnia 24 maja 2012 r.o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: budowie linii kablowej nn 0,4 kV na działkach nr 17, 8, 14/4 w miejscowości Stara Huta, obręb Stara Huta, gmina Przywidz.

Obwieszczenie

 

 

 


 

 

 

Wójt Gminy Przywidz zawiadamia, że została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: budowie linii kablowej nn 0,4 kV na działkach nr 162/212, 162/25, 162/34, 162/35, 162/65, 162/68, 162/69, 162/79, 162/74, 162/75, 162/76, 162/80, 162/81, 162/146, 162/109, 162/108, 162/107 oraz przebudowie istniejącej stacji transformatorowej słupowej 15/0,4 kV w miejscowości Przywidz, obręb Przywidz, gmina Przywidz

Obwieszczenie

 

 

 


 

 

 

Urząd Gminy Przywidz zawiadamia, że przystępuje do ustalenia decyzji dla inwestycji celu publicznego polegającej na: przebudowie linii elektroenergetycznej napowietrznej nN 0,4 kV oraz budowie linii elektroenergetycznej kablowej nN 0,4 kV na działkach nr 127/7, 127/8, 127/9, 127/10, 127/11, 127/12, 127/14, 127/15 położonych w miejscowości Roztoka, obręb Nowa Wieś Przywidzka, Gmina Przywidz

Obwieszczenie 

 

 

 


 

 

 

Urząd Gminy Przywidz zawiadamia, że przystępuje do ustalenia decyzji dla inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączami na działkach nr 13, 5/15, 5/18, 5/20, 5/25 w miejscowości Gromadzin, obręb Przywidz, gmina Przywidz

Obwieszczenie

 

 

 


 

 

 

Urząd Gminy Przywidz zawiadamia, że przystępuje do ustalenia decyzji dla inwestycji celu publicznego pokegającego na: budowie linii kablowej nn na działkach nr 187 i 202 w miejscowości Marszewo, obręb Marszewska Góra, gmina Przywidz.

Obwieszczenie

 

 

 


 

 

 

 Wójt Gminy Przywidz orzeka: zezwolić Przedsiębiorstwu Usługowo - Handlowemu "WALDPOL" Waldemar Śpiewak z siedzibą w Pomlewie, ul. Osiedlowa 1, 83-047 Przywidz na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiornkinów bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości gminy Przywidz pojazdem Scania P114 o nr rej. GDA PS80 pod następującymi warunkami:

Obwieszczenie

Decyzja

 

 

 

 

 


 

 

 

Wójt Gminy Przywidz podaje do publicznej wiadomości informację, że w postępowaniu na wniosek Wójta Gminy Przywidz z dnia 20.02.2012 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa hali sportowej z zapleczem technicznym i funkcjami towarzyszącymi wraz z infrasktrukturą techniczną w msc. Przywidz, na terenie dz. nr 208/1, 208/2, 209/1 i 209/4, gm. Przywidz" została wydana decyzja.

Obwieszczenie

Decyzja

 

 


 

  

Wójt GminyPrzywidz zawiadamia Firmy ELEKTROMAL Kompleksowe Usługi Elektroenergetyczne z Malborka działającej w imieniu ENERGA OPERATOR SA Oddział w Gdańsku z dnia 19.03.2012 r. została wydana decyzja znak GN.P.6733.7.2012.DA z dnia 26 kwietnia 2012 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: budowie linii kablowej nn 0,4 kV na działce nr 40/10 w miejscowości Gromadzin, obręb Przywidz, gmina Przywidz.

Obwieszczenie

 

 

 

 

 

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku o przystąpieniu do opracowania projektów planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000.

Obwieszczenie

 

 


 

 

Wójt Gminy Przywidz zawiadamia na wniosek z dnia 07.03.2012r. została wydana decyzja z dnia 12 kwietnia 2012 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na : budowie kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Przywidz - Etap II w miejscowości Borowina, Trzepowo, Piekło Dolne wraz z siecią wodociągową w miejscowości Trzepowo i Piekło Dolne.

Obwieszczenie

 

 

 

 

Urząd Gminy Przywidz zawiadamia, że na wniosek z dnia 04.04.2012 r. Firmy STANEL Stanisław Skulimowski z Gołębiewa Wielkiego działającej w imieniu ENERGA OPERATOR S.A. Oddział w Gdańsku przystępuje do ustalenia decyzji dla inwestycji celu publicznego polegającej na budowie liniii kablowej nn 0,4 kV na działce nr 17, 8, 14/4 w miejscowości Stara Huta, obręb Stara Huta, gmina Przywidz.

Obwieszczenie

 

 

 

 

 

Urząd Gminy Przywidz zawiadamia, że na wniosek z dnia 20.03.2012 r. Przedsiębiorstwa Budowlano - Instalacyjnego "BELSAN" s.c. z Gdańska - Kokoszek, ul. Budowlanych 31, reprezentowanej przez Pana Franciszka Dembek, działającego w imieniu ENERGA OPERATOR SA Oddział w Gdańsku przystępuje do ustalenia decyzji dla inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie linii kablowej nn 0,5 na działkach w miejscowości Przywidz, obręb Przywidz, gmina Przywidz.

Obwieszczenie

 

 


 

 

 

Wójt Gminy Przywidz zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek z dnia 27.03.2012 r. w przedmiocie uzyskania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu Gminy Przywidz.

Wniosek został złożony przez Przedsiębiorstwo Usługowo - Handlowe "WALDPOL" Waldemar Śpiewak, Pomlewo, ul. Osiedlowa 1, 83-047 Przywidz.

Zawiadomienie

 

 

 

 

Wójt Gminy Przywidz zawiadamia, że w postępowaniu na wniosek Nadleśnictwa Kolbudy, ul. Osiedle Leśników 15 z dnia 10.02.2012 r. została wydana dezycja z dnia 04 kwietnia 2012 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: budowie zbiornika małej retencji w leśnictwie Górny Zamszcz na terenie dz. nr 74-L obręb Marszewska Góra, gm. Przywidz i dz. nr 193/1 obręb Skrzeszewo Żukowskie, gm. Żukowo, w zakres której wchodzi:

- budowa zastawki przelewowej o wysokości piętrzenia do 0.90 m,

- budowa grobli ziemnej,

- roboty ziemne w celu pogłębienia dna zbiornika i uformowania brzegów pastwiska

Obwieszczenie

 

 


 

 

Wójt Gminy Przywidz zawiadamia, że w postępowaniu na wniosek Wójta Gminy Przywidz z dnia 21.02.2012 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa hali sportowej z zapleczem technicznym i funkcjami towarzyszącymi wraz z infrastrukturą techniczą w msc. Przywidz, na terenie dz. nr 208/1, 208/2, 290/1 i 209/4, gm. Przywidz" zostało wydane w dniu 02.04.2012 r., postanowienie o odstąpieniu od nałożenia na Inwestora - Gminę Przywidz obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla tego i tym samym odstąpienia od nałożenia obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko.

Obwieszczenie

Postanowienie

 

 

 


 

 

 

Urząd Gminy Przywidz zawiadamia, że na wniosek z dnia 19.03.2012 r. Firmy ELEKTROMAL Kompleksowe Usługi Elektroenergetyczne z Malborka działającej w imieniu ENERGA OPERATOR SA Oddział w Gdańsku, ul. Marynarki Polskiej nr 130 przystępuje do ustalenia decyzji dla inwestycji celu publicznego polegającej na:

budowie linii kablowej nn 0,4 kV na działce nr 40/10 w miejscowości Gromadzin, obręb Przywidz, gmina Przywidz.

Obwieszczenie

 

 

 

 

 

Wójt Gminy Przywidz zawiadamia strony postępowania o wszczęsiu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzj o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Skup złomu do kontenerów na dz. nr 502/1 w msc. Przywidz, gm. Przywidz". Postępowanie zostało wszczęte na wniosek złożony w dniu 15.03.2012 r. przez Panią Krystynę Jakiela.

Obwieszczenie

 

 

 


 

  

 

Wójt Gminy Przywidz zawiadamia, że na wniosek Firmy "EL-AW" została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie linii kablowej nn 0,4 kV na działkach nr 164 i 159/3 w miejscowości Michalin, obręb Michalin, gmina Przywidz

Obwieszczenie

 

 


 

 

Wójt Gminy Przywidz zawiadamia mieszkańców i właścicieli działek w miejscowości Borowina, Trzepowo i Piekło Dolne, że przystępuje do ustalenia decyzji dla inwestycji celu publicznego polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Przywidz - Etap II w miejscowości Borowina, Trzepowo, Piekło Dolne wraz z siecią wodociągową w miejscowości Trzepowo i Piekło Dolne

Obwieszczenie
 

 


 

 

Urząd Gminy Przywidz zawiadamia, że na wniosek z dnia 27.02.2012r. Firmy "STANEL" Stanisław Skulimowski z Gołębiewa Wielkiego działającej w imieniu ENERGA OPERATOR SA Oddział w Gdańsku, ul. Marynarki Polskiej nr 130 przystępuje do ustalenia decyzji dla inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie linii kablowej nn 0,4 kV na działkach nr 131/2. 133/9, 133/10, 133/5 w miejscowości Miłowo, obręb Miłowo, gmina Przywidz.

Obwieszczenie

 

 

 


 

 

 

Wójt Gminy Przywidz zawiadamia strony postępowania o wszczęciu z dniem 20.02.2012 r. postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwziecia pn. "Stacja demontażu pojazdów oraz skup i składowanie złomu w Przywidzu". Miejsce realizacji inwestycji określono dla dz. nr 502/2, 509 i 502/8 w msc. Przywidz, obręb Przywidz, gmina Przywidz. Postępowanie zostało wszczęte na wniosek z dnia 31.01.2012 r. (uzup. dnia 17.02.2012 r.) Przedsiębiorstwa Usługowo - Handlowego "JAN-TER" Teresa Labuda.

Obwieszczenie

 

 

 


 

 

 

Wójt Gminy Przywidz podaje do publicznej wiadomości informację o złożeniu przez Przedsiębiorstwo Usługowo - Handlowe "JAN-TER" Teresa Labuda raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia "Stacja demontażu pojazdów oraz skup i magazynowanie złomu w Przywidzu"

Ogłoszenie

 

 

 


 

 

 

Urząd Gminy Przywidz zawiadamia, że na wniosek z dnia 10.02.2012 r. Nadlesnictwa Kolbudy, ul. Osiedle Leśników 15, przystępuje do ustalenia decyzji dla inwestycji celu publicznego polegającej na budowie zbiornika małej retencji w leśnictwie Górny Zamszcz na terenie dz. nr 74-L obręb Marszewska Góra, gm. Przywidz i dz. nt 193/1 obręb Skrzeszewowo Żukowskie, gm. Żukowo w zakres której wchodzi:

- budowa zastawki przelewowej o wysokości piętrzenia do 0,90 m,

- budowa grobli ziemnej,

- roboty ziemne w celu pogłębienia dna zbiornika i uformowania brzegów pastwiska.

Obwieszczenie

 

 

 


 

 

 

Wójt Gminy Przywidz zawiadamia, że w postępowaniu na wniosek firmy ENERGOTER Sp. z o.o., reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Adama Szczęśniaka, działającego w imieniu ENERGA OPERATOR SA Oddział w Gdańsku, została wydana decyzja znak GN.P.6733.2.2012.DA z dnia 13 lutego 2012 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4 kV na działkach nr 23, 35/1, 35/3 w miejscowości Piekło Górne, obręb Piekło Górne, gmina Przywidz

Obwieszczenie

 

 

 

 


 

 

 

 

Urząd Gminy Przywidz zawiadamia, że na wniosek Firmy "EL-AW" reprezentowanej przez Pana Łukasza Marczuka, działającego w mieniu ENERGA OPERATOR SA Oddział w Gdańsku przystępuje do ustatlenia decyzji dla inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej nn 0,4kV na działkach nr 164 i 159/3 w miejscowości Michalin obręb Michalin, gmina Przywidz.

Obwieszczenie

 

 


 

 

 

Wójt Gminy Przywidz zawiadamia, że w postępowaniu na wniosek firmy "EL-AW" Usługi Elektroenergetyczne Adam Wojnowski z Gdańska, ul. S. Dąbka 23/27, reprezentowanej przez Pana Łukasza Marczuka działającego w imieniu ENERGA OPERATOR SA Oddział w Gdańsku z dnia 30.11.2011 r. została wydana decyzja znak GN.P.6733.13.11.2012.DA z dnia 03 lutego 2012r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie linii kablowej SN 15kV, nn 0,4 kV oraz stacji transformatorowej słupowej na działkach nr 132/4, 180, 167 w miejscowości Trzepowo, obręb Trzepowo, gmina Przywidz.

Obwieszczenie

 

 

 


 

 

 

Wójt Gminy Przywidz podaje do publicznej wiadomości informację, że w postępowaniu na wniosek Pana Cypriana Kulasa reprezentującego przedsiębiorstwo "WENA" Cyprian Kulas, Zabrsko Górne, ul. Na Wzgórze 6, 83-047 Przywidz z dnia 03.06.2011 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. "Skupowanie, sortowanie i magazynowanie zużytych katalizatorów i samochodowej instalacji elektrycznej na dz. nr 69/6 w m. Ząbrsko Górne, gm Przywidz" została wydana w dniu 24.01.2012 r. decyzja znak: GK.OŚ.6220.4.2011.

Zawiadomienie

Decyzja

 

 

 


 

 

 

Urząd Gminy Przywidz zawiadamia, że na wniosek z dnia 09.01.2012 r. Firmy ENERGOTER Sp. z o.o. z Pruszcza Gdańskiego, ul. Grunwaldzka 105, reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Adama Szczęścniaka, działającego w imieniu inwestora: ENERGA OPERATOR SA Oddział w Gdańsku zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:

 

Budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4 kV na działkach nr 24, 35/1, 35/3 w miejscowości Piekło Górne, obręb Piekło Górne, gmina Przywidz

Obwieszczenie

 

 

 


 

 

 

Wójt Gminy Przywidz zawiadamia, że w postępowaniu na wniosek Przedsiębiorstwa Inżynieryjno-Technicznego TELTOR - POL PÓŁNOC S.A. z Gdańska, ul. Śnieżna 1, działającej w imieniu ENERGA OPERATOR SA Oddział w Gdańsku, Rejon Dystrybucji w Tczewie z dnia 21.11.2011 r. została wydana decyzja znak GN.P.6733.12.11.2012.DA z dnia 03 stycznia 2012 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na:

 

budowie napowietrznej linii elektroebergetycznej niskiego napięcia 0,4 kV wraz z przyłączeniem kablowym na działkach nr 71/2, 75, 99/1, 99/2, 100, 96, 115/4, 115/7 i demontażu istniejącej linii znajdującej się na działkach nr 71/2, 75, 99/2, 100, 95, 115/3 w miejscowości Sucha Huta, obręb Sucha Huta, gmina Przywidz.

Obwieszczenie

 

 

 


 

 

 

Wójt Gminy Przywidz zawiadamia, że przystępuje do ustalenia z urzędu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie hali sportowej z zapleczem technicznym i funkcjami towarzyszącymi wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Przywidz na terenie działek nr 208/1, 208/2, 209/1, 209/4 gm. Przywidz.

Obwieszczenie

 

 

 


 

 

 

Wójt Gminy Przywidz zawiadamia strony postępowania, że w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Skupowanie, sortowanie i magazynowanie zużytych katalizatorów i samochodowej instalacji elektrycznej na dz. nr 69/6 w m. Ząbrsko Górne, gm. Przywidz".  prowadzonej na wniosek Pana Cypriana Kulas, została zgromadzona cała dokumentacja sprawy niezbędna do wydania niniejszej decyzji.

Zawiadomienie

 

 

 


 

 

 

Wójt Gminy Przywidz zawiadamia, że w postępowaniu na wniosek Gminy Przywidz z dnia 19.09.2011 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięca pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Przywidz - Etap II w miejscowości Borowina, Trzepowo, Piekło Dolne wraz z siecią wodociągową w miejscowości Trzepowo i Piekło Dolne" została wydana decyzja znak GK.OŚ.6220.7.2011 z dnia 16.12.2011 r.

Obwieszczenie

Decyzja

 

 

 


 

 

 

Wój Gminy Przywidz postanawia odstąpić od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn. "Skupowanie, sortowanie i magazynowanie zużytych katalizatorów i samochodowej instalacji elektrycznej na dz. nr 69/6 w m. Zabrsko Górne, gm. Przywidz" i tym samym odstąpić od nałożenia na Inwestora obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko.

Postanowienie

 

 


 

 

 

Wójt Gminy Przywidz zawiadamia strony postępowania, że w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Przywidz - Etap II w miejscowości Borowina, Trzepowo, Piekło Dolne wraz z siecią wodociągową w miejscowości Trzepowo i Piekło Dolne" prowadzonego na wniosek Gminy Przywidz, została zgromadzona cała dokumentacja sprawy niezbędna do wydania niniejszej decyzji.

Obwieszczenie

 

 


 

 

 

Wój Gminy Przywidz podaje do publicznej wiadomości informację, że w postępowaniu na wniosek Pana Kowalewskiego z dnia 05.07.2011r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. "Budowa 1 - stanowiskowego warsztatu, komory lakierniczej i domu jednorodzinnego na dz. nr 152/8 w m. Sucha Huta, gm. Przywidz" została wydana w dniu 17.11.2011 r. decyzja znak GK.OŚ.6220.5.2011.

Zawiadomienie

Decyzja

 

 

 


 

 

 

Wójt Gminy Przywidz zawiadamia, że w postępowaniu na wniosek Gminy Przywidz z dnia 19.09.2011 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Przywidz - Etap II w miejscowości Borowina, Trzepowo, Piekło Dolne wraz z siecią wodosiągową w miejscowości Trzepowo i Piekło Dolne" zostało wydane postanowienie o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko ww. przedsięwzięcia.

Obwieszczenie

Decyzja

 

 

 


 

 

 

Wójt Gminy Przywidz podaje do publicznej wiadomości informację, że w postępowaniu na wniosek Państwa Żanety i Piotra Piekarskich z dnia 05.04.2011 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia pn. "Realizacja budynku usługowo - garażowego na dz. nr 41/1 I 41/3 w m. Stara Huta z przeznaczeniem na warsztat mechaniczny 3-stanowiskowy z lakiernią" została wydana w dniu 27.10.2011 r. decyzja znak: GK.OŚ.6620.2.2011 z dnia 08.11.2010 r.

Zawiadomienie

Decyzja

 

 

 


 

 

 

Na podstawie art. 28 ust.2, art. 34, art. 35 ust.1, art.37 ust. 1, art.38 ust. 1 i 2, , art. 40 ust. 1 pkt.1, art. 67 ust. 2 pkt. 2 i ust.3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz. U. z 2004r. Nr 261, póz.2603 z późn. zm.), oraz rozporządzenia Rady Ministrów dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108)

WÓJT GMINY PRZYWIDZ uprzejmie informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Przywidzu został wywieszony na okres 21 dni wykaz obejmujący działkę nr 104/2 położoną w miejscowości Czarna Huta, obręb ewidencyjny Stara Huta przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego.

Wykaz powyższy został również umieszczony na stronie internetowej Urzędu Gminy Przywidz www.przywidz.pl w linku „Zarządzenia Wójta Gminy” Zarządzenie nr 67/2011 z dnia 21.10.2011 r. wraz z załącznikiem nr 1

 

 


 

 

 

Wójt Gminy Przywidz zawiadamia, że w postępowaniu na wniosek Pana Krystiana Kowalewskiego z dnia 05.07.2011 r.  w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa jednostanowiskowego warsztatu, komory lakierniczej i domu jednorodzinnego na dz. nr 152/8 w m. Sucha Huta, gm. Przywidz" zostało wydane postanowienie o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny oddziaływania w/w zadania na środowisko.

Zawiadomienie z dnia 20.10.2011 r.

 

 

 


 

 

 

Wójt Gminy Przywidz zawiadamia strony postępowania o wszczęciu z dniem 19.09.2011 r. na wniosek Gminy Przywidz reprezentowanej przez Wójta Gminy Przywidz, postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkwaniach na realizację przedsięwzięcia pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Przywidz - Etap II w miejscowości Borowina, Trzepowo, Piekło Dolne wraz z siecią wodociągową w miejscowości Trzepowo i Piekło Dolne".

Obwieszczenie z dnia 26.09.2011 r.

 

 

 


 

 

 

Wójt Gminy Przywidz podaje do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do opracowania projektu "Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Przywidz na lata 2012 - 2032".

Obwieszczenie z dnia 16.09.2011r.

Projekt Programu usuwania wyrobów zawierających azbest

Prognoza oddziaływania na środowisko PUA 

 

 

 


 

  

 

Podaje się do publicznej wiadomości informację o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 09 października 2011 r.

Obwieszczenie z dnia 08.09.2011r.

 

 

 


 

 

 

Na podstawie art.114 ustawy z dnia 5 sierpnia 2011r. r. - Kodeks wyborczy ( Dz.U. Nr 21, poz.112 z zpóźn. zm.) ), podaje się do publicznej wiadomości, że na obszarze Gminy Przywidz Wójt wyznaczył następujące miejsca przeznaczone na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych  w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw.

Obwieszczenie z dnia 22.08.2011 r.

 

 

 


 

 

 

Wójt Gminy Przywidz zawiadamia o wydaniu w dniu 05.04.2011r. decyzji znak: GK.OŚ.7032.1.2011 zmieniającej decyzję znak: GK.OŚ.7635-23/1/010 wydaną dnia 09.07.2010r.

Obwieszczenie z dnia 05.04.2011r.

 

 


 

 

Wójt Gminy Przywidz zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek przedsiębiorstwa SITA POMORZE Sp. z o.o. w sprawie zmiany decyzji zezwalającej na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Przywidz.

Zawiadomienie z dnia 15.02.2011r.

 

 


 

 

Wójt Gminy Przywidz zawiadamia, że na wniosek Gminy Przywidz z dnia 25.10.2010r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Przywidz - Etap I miejscowość Pomlewo wraz z rozbudową gospodarki osadowej oczyszczalni" została wydana decyzja.

Obwieszczenie

Decyzja

 


 

 

Wójt Gminy Przywidz zawiadamia, że na wniosek Gminy Przywidz z dnia 25.10.2010r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Przywidz - Etap I miejscowość Pomlewo wraz z rozbudową gospodarki osadowej oczyszczalni" zostało wydane postanowienie znak: GK.OŚ.7624-06B/7/010 z dnia 25.11.2010r. o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko ww. przedsięwzięcia.

Obwieszczenie z dnia 25.11.2010r.

Postanowienie z dnia 25.11.2010r.

 

 


 

 

Wójt Gminy Przywidz zawiadamia, że w postępowaniu na wniosek Pana Wojciecha Etmańskiego z dnia 25.08.2010r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. "Budowa biogazowni rolniczej na dz. nr 210/4 w m. Trzepowo, obręb Trzepowo, gmina Przywidz" zostało wydane postanowienie.

Zawiadomienie

Postanowienie

Postanowienie z dnia 1.12.2010r. 

 


 

 

Wójt Gminy Przywidz postanawia odstąpić od nałożenia na Inwestora obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia pn. "Budowa warsztatu samochodowego 2 - stanowiskowego na dz. nr 151, obręb Stara Huta , miejscowość Czarna Huta , gmina Przywidz.

Postanowienie z dnia 08.11.2010r. 

 

 


 

 

Wójt Gminy Przywidz zawiadamia strony postępowania o wszczęciu z dniem 25.10.2010r. postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Przywidz - Etap I miejscowość Pomlewo wraz z rozbudową gospodarki osadową oczyszczalni".

Obwieszczenie z dnia 25.10.2010r.

 

 


 

 

Wójt Gminy Przywidz informuje o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Przywidz - Etap I miejscowość Pomlewo wraz z rozbudową gospodarki osadowej oczyszczalni".

Obwieszczenie z dnia 22.10.2010r.

 

 


 

 

Wójt Gminy Przywidz zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Zakładu Usługowo - Transportowego Sławomir Pawelski.

Zawiadomienie z dnia 22.10.2010r.

 

 


 

 

Wójt Gminy Przywidz zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn. "Budowa warsztatu samochodowego 2-stanowiskowego na dz. nr 151 obręb Stara Huta, m. Czrna Huta, gmina Przywidz".

Zawiadomienie z dnia 22.10.2010r.

 

 


 

 

Wójt Gminy Przywidz zawiadamia o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Przywidz -Etap I miejscowość Pomlewo wraz z rozbudową gospodarki osadowej oczyszczalni".

Obwieszczenie z dnia 07.09.2010r.

Decyzja wraz z załącznikami dostępna jest w dziale -Decyzje-

 

 


 

 

Wójt Gminy Przywidz zawiadamia w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Przywidz - Etap I miejscowość Pomlewo wraz z rozbudową gospodarki osadowej oczyszczalni"

Obwieszczenie z dnia 26.08.2010r.

Postanowienie z dnia 26.08.2010r.

 

 


 

 

Wójt Gminy Przywidz zawiadamia o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn. "Budowa biogazowni rolniczej na działce nr 210/4 w m. Trzepowo, obręb Trzepowo, gmina Przywidz"

Zawiadomienie z dnia 26.08.2010r.

 


 

 

Wójt Gminy Przywidz zawiadamia o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. "Instalacja 3 wyciągów bezfundamentowych, karuzeli narciarskiej i 2 pomieszczeń gospodarczych na dz. nr 210/3 w m. Trzepowo, obręb Trzepowo, gmina Przywidz"

Zawiadomienie z dnia 24.08.2010r.

 

 


 

 

Wójt Gminy Przywidz zawiadamia o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. "Budowa budynku produkcyjnego i pomieszczenia biurowego na dz. Nr 42/2 w m. Piekło Dolne, obręb Piekło Górne, gmina Przywidz".

Zawiadomienie z dnia 23.08.2010r.

 

 


 

 

Wójt Gminy Przywidz zawiadamia strony postepowania o wszczęciu z dniem 09.08.2010r. na wniosek Gminy Przywidz reprezentowanej przez Wójta Gminy Przywidz postepowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Przywidz - Etap I miejscowość Pomlewo wraz z rozbudową gospodarki osadowej oczyszczalni".

Obwieszczenie z dnia 09.08.2010r.

 

 


 

 

Wójt Gminy Przywidz informuje o wydaniu przez siebie decyzji znak: GK.OŚ.7624/06A/1/010 uchylającej decyzję Wójta Gminy Przywidz z dnia 22.07.2010 r. znak: GK.OŚ.7624-06/9/010 w sprawie ustalenia środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na "budowie kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Przywidz - Etap I miejscowość Pomlewo wraz z gospodarką osadową oczyszczalni".

Obwieszczenie z dnia 09.08.2010r.

Decyzja z dnia 09.08.2010r.

 

 


 

 

Wójt Gminy Przywidz zawiadamia, że w postępowaniu na wniosek Przedsiębiorstwa "STIGMA" Sp. z o.o. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. "Instalacja 3 wyciągów bezfundamentowych, karuzeli narciarskiej i 2 pomieszczeń gospodarczych na dz.nr 210/3 w m. Trzepowo, gmina Przywidz" zostało wydane postanowienie o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko ww. przedsięwzięcia.

Postanowienie z dnia 02.08.2010r.

 

 


 

 

Wójt Gminy Przywidz zawiadamia, że w postepowaniu na wniosek Gminy Przywidz z dnia 27.05.2010r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarnkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Przywidz - Etap I miejscowość Pomlewo wraz z rozbudową gospodarki osadowej oczyszczalni" zostało wydane postanowienie z dnia 02.07.2010r. o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko ww. przedsięwzięcia.

Obwieszczenie z dnia 02.07.2010r.

Postanowienie z dnia 02.07.2010r.

 

 


 

 

Wójt Gminy Przywidz zawiadamia o wszczęciu postepowania administracyjnego z dniem 16.06.2010r. na wniosek Przedsiębiorstwa "Stigma Sp. z o.o." z siedzibą przy ul. Płowce 37/3, 80-153 Gdańsk w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn. "Instalacja 3 wyciągów narciarskich bezfundamentowych, karuzeli narciarskiej i 2 pomieszczeń gospodarczych na dz. nr 210/3 w m. Trzepowo, obręb Trzepowo, gmina Przywidz".

Zawiadomienie z dnia 17.06.2010r.

 

 


 

 

Wójt Gminy Przywidz zawiadamia z dniem 15.06.2010r. o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek przedsiębiorstwa SITA KOŚCIERZYNA Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. 8-go Marca 41, 83-400 Kościerzyna, w sprawie udzielenia zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości.

Zawiadomienie z dnia 15.06.2010r.

 

 


 

 

Wójt Gminy Przywidz zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Przywidz - Etap I miejscowość Pomlewo wraz z rozbudową gospodarki osadową oczyszczalni".

Obwieszczenie z dnia 28.05.2010r. 

 

 


 

 

Wójt Gminy Przywidz zawiadamia o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn. "Budowa budynku produkcyjnego i pomieszczenia biurowego na dz. nr 42/2 w m. Piekło Dolne, obręb Piekło Górne, gmina Przywidz".

Zawiadomienie z dnia 26.05.2010r.

 

 


 

 

Wójt Gminy Przywidz informuje o wydaniu przez siebie decyzji  znak: GK.OŚ.7624/06-1/10 uchylającej decyzję Wójta Gminy Przywidz z dnia 10.02.2009r. znak: GK.OŚ.7624/12-04/08 w sprawie ustalenia środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na "budowie kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Przywidz - Etap I miejscowość Pomlewo wraz z gospodarką osadową oczyszczalni".

Obwieszczenie

 

 


 

 

Wójt Gminy Przywidz zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn. "Budowa zbiornika małej retencji w leśnictwie Trzepowo wraz z zastawką przelewową o wysokości piętrzenia do 0,9m i groblą zmienną o długości poniżej 5m, na terenie istniejącego bagna. Lokalizacja inwestycji na terenie dz. nr 254/1, obręb Piekło Górne, gmina Przywidz".

Treść Zawiadomienia z dnia 22.02.2010

 

 


 

 

Wójt Gminy Przywidz - osoba pełniąca funkcję organów gminy zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Pana Rafała Makurat występującego w imieniu przedsiębiorstwa "KAPEO" Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Mściwoja II14, 83-300 Kartuzy w sprawie udzielenia zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Treść Zawiadomienia z dnia 20.01.2010r.

 


 

 

Wójt Gminy Przywidz - osoba pełniąca funkcję organów gminy zawiadamia o wszczęciu postepowania administracyjnego na wniosek Gminy Kolbudy na realizacje przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa Ujęcia Wody "Czapielsk" o stację uzdatniania wody w miejscowości Marszewska Kolonia".

Treść Zawiadomienia z dnia 07.12.2009r.

 

Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku o wyrażeniu opinii o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia polegającego na "Rozbudowie ujęcia wody "Czapielsk" o stację uzdatniania wody na działkach nr 312/7 i 312/16 w msc. Marszewska Kolonia, gm. Przywidz."

Treść Postanowienia z dnia 08.02.2010r.

 

Postanowienie Wójta Gminy Przywidz o odstapieniu od nałożenia na inwestora (Gmina Kolbudy) obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa Ujęcia Wody "Czapielsk" o stacje uzdatniania wody w m. Marszewska Kolonia na dz. nr 312/6, 312/16, obręb Marszewska Góra, gm. Przywidz". 

Treść Postanowienia z dnia 25.02.2010r.

 

 


 

Wprowadził(a):
Arkadiusz Klein

Zatwierdził(a):
Marcin Sobczak