Gmina Przywidz - wersja archiwalna
 
Wyszukaj w serwisie
 
 
 
 

 
Strona główna

 

Gmina Przywidz - wersja archiwalna

Menu podmiotowe

 
Wrota Pomorza 
 
Biuletyn Informacji Publicznej 
 
Gminy Pomorza 
 
Przywidz 
 
Ochrona środowiska


Karty informacyjne - ochrona środowiska


Informację udostępniono: 23.12.2009 13:47
Ostatnia aktualizacja: 11.04.2016 14:39


INFORMACJA

 

Przedsiębiorstwa zajmujące się na terenie Gminy transportem odpadów komunalnych i opróżnianiem zbiorników bezodpływowych wraz z transportem nieczystości ciekłych na podstawie decyzji Wójta Gminy Przywidz oraz gospodarką odpadami niebezpiecznymi (m.in. azbestem) lub innymi niż niebezpieczne na podstawie decyzji Starosty Powiatu Gdańskiego.

Zestawienie firm :

1. wykaz firm posiadających zezwolenie na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Przywidz - pobierz 

2. wykaz firm posiadających zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Przywidz - pobierz

3. wykaz firm posiadających decyzję StarostyPowiatu Gdańskiego zatwierdzającą plan gospodarki odpadami niebezpiecznymi / inne niż niebezpieczne i mogących działac na terenie Gminy Przywidz - pobierz

 
 

 

EKOPORTAL - Centrum informacji o środowisku

 

PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH

 

 
 

 

Karty typu A

Wnioski o wydanie decyzji
Wnioski o udzielenie wskazań lokalizacyjnych
Wnioski o ustalenie programu dostosowawczego

 

 
 

 

Karty typu B

Decyzje i postanowienia
Wskazania lokalizacyjne

 

 
 

 

Karty typu C

Projekty: polityk, strategii, planów lub programów

 

 
 

 

Karty typu D

Polityki, strategie, plany lub programy

 

Karty typu E

Raporty oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
Sprawozdania, o których mowa w art. 24 ust.1 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej
Analizy porealizacyjne
Przeglądy ekologiczne
Raporty o bezpieczeństwie
Dokumentacje mierniczo-geologiczne zlikwidowanych zakładów górniczych
Dane zawarte w księdze rejestrowej rejestru obszarów górniczych
Karty informacyjne złóż kopalin, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 50 ust. 1 pkt.2 lit. a ustawy z dnia 4 lutego 1994 - Prawo geologiczne i górnicze
Informacje o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami
Dokumenty sporządzane na potrzeby ewidencji odpadów

 

 
 

 

Karty typu F

Prognozy oddziaływania na środowisko
Dokumenty zawierające informacje o przedsięwzięciu podejmowanym poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, które może oddziaływać na środowisko na jej terytorium
Rozstrzygnięcia przekazane przez państwo podejmujące przedsięwzięcie, które może oddziaływać na środowisko na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
Opracowania ekofizjograficzne
Rejestry substancji niebezpiecznych
Wyniki prac badawczych i studialnych z zakresu ochrony środowiska
Rejestry poważnych awarii

 

 
 

 

Karty typu G

Wykazy zawierające informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska

 

 
 

 

Karty typu H

Zgłoszenia instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, a których eksploatacja wymaga zgłoszenia

 

 
 

 

Karty typu I

Inne dokumenty

 

 
 
 
 

 

WYSZUKIWANIE KART INFORMACYJNYCH W WYKAZIE

 

 
 

 

Podstawowe informacje o wykazie

 

 

 

 

 

Uchwała w sprawie przyjęcia “Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Przywidz na lata 2012 - 2032” 

Wprowadził(a):
Arkadiusz Klein

Zatwierdził(a):
Arkadiusz Klein