Gmina Przywidz
 
Wyszukaj w serwisie
 
 
 
 

 
Strona główna

 

Gmina Przywidz

Menu podmiotowe

 
Wrota Pomorza 
 
Biuletyn Informacji Publicznej 
 
Gminy Pomorza 
 
Przywidz 
 
Ogłoszenia UG Przywidz


OGŁOSZENIA


Informację udostępniono: 07.01.2011 14:39
Ostatnia aktualizacja: 12.04.2016 09:31


Przywidz, dn 27.12.2011r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

 

WÓJT GMINY PRZYWIDZ uprzejmie informuje, że na tablicy ogłoszeń dnia 14.12.2011 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Przywidzu został wywieszony na okres 30 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego licytacji ustnej (miejscowość Czarna Hu:

Szczegóły ogłoszenia

 

 

 


 

 

 

Przywidz, dn 27.12.2011r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Wójt Gminy Przywidz zaprasza do złożenia swojej oferty cenowej na wykonywanie usługi odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenów publicznych gminy Przywidz w 2012 r.

Zapytanie ofertowe

 

 

 


 

 

 

Przywidz, dn 27.12.2011r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Wójt Gminy Przywidz zaprasza do złożenia swojej oferty cenowej na świadczenie usługi wynajmu i serwisu kabin sanitarnych w miejscach publicznych na terenie gminy Przywidz w 2012 r.
Zakres usługi:
1. Wynajem całoroczny 1 kabiny sanitarnej z serwisem 1 raz / tydz.
2. Wynajem sezonowy 1 kabiny sanitarnej z serwisem 1 raz / tydz.
3. Wynajem dodatkowych kabin sanitarnych na imprezy plenerowe.
4. Dodatkowy serwis kabiny sanitarnej na telefoniczne lub przesłane e-mailem zgłoszenie.

Zapytanie ofertowe

 

 


 

 

 

Przywidz, dn 27.12.2011r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Wójt Gminy Przywidz zaprasza do złożenia swojej oferty cenowej na wykonywanie usługi odbioru, transportu i utylizacji padłych zwierząt lub ich części z terenu gminy Przywidz w 2012 r.
Zakres usługi:
1. Odbiór padłego zwierzęcia na zgłoszenie telefoniczne bądź mailowe w ciągu 24 godzin od przyjęcia zgłoszenia (36 godzin w porze zimowej)
2. Transport padłego zwierzęcia lub jego części do zakładu utylizacyjnego.
3. Wystawienie dokumentów ewidencyjnych odnośnie odebranego zwierzęcia.

Zapytanie ofertowe

 

 

 


 

 

 

Przywidz, dn 23.12.2011r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Zapytanie ofertowe dot. obsługi prawnej Urzędu Gminy Przywidz. Wójt Gminy Przywidz zwraca się z prośbą o składanie ofert na obsługę prawną Urzędu Gminy w Przywidzu oraz gminnych jednostek organizacyjnych. Zainteresowane podmioty prosimy o składanie ofert pocztą lub faxem w terminie 7 dni.

Szczegóły zapytania 

Odpowiedź na zapytanie dot usługi prawnej  z 23 12 2011r

 

  

 


  

 

Przywidz, dn 23.12.2011r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Wójt Gminy Przywidz zaprasza do przedstawienia swojej oferty cenowej na świadczenie w 2012 roku usług polegających na poborze prób oraz wykonywaniu analiz:
1) ścieków oczyszczonych pobieranych z terenu oczyszczalni gminnej w Przywidzu z częstotliwością 2 razy/rok.

2) osadu ściekowego pobieranego z miejsca wskazanego przez pracownika gminnej oczyszczalni w zakresie wskaźników wymienionych w §5 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 13 lipca 2010 r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych (Dz. U. z 2010 r. Nr 137 poz. 924) z częstotliwością 2 razy/rok.

Zapytanie ofertowe

 

 

 


 

 

 

Przywidz, dn 23.12.2011r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Wójt Gminy Przywidz zaprasza do złożenia swojej oferty cenowej na świadczenie w 2012 roku usług w zakresie poboru i wykonania analiz próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągów położonych na terenie gminy Przywidz.

Zapytanie ofertowe

Załącznik

 

 

 


 

 

 

Przywidz, dn 22.12.2011r.

 

OGŁOSZENIE

 

Wójt Gminy Przywidz zaprasza organizacje pozarządowe/podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania kandydatów do udziału w pracach komisji konkursowych, które zostaną powołane do oceny ofert złożonych w ramach konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2012 r.

Ogłoszenie

Formularz zgłoszenia kandydata

 

 

 


 

 

 

Przywidz, dn 22.12.2011r.

 

OTWARTY KONKURS OFERT

 

Wójt Gminy Przywidz ogłasza otwarty konkur ofert na realizację w 2012 zadań publicznych Gminy Przywidz na zasadzie wsparcia finansowego. Oferty należy składać do dnia 12 stycznia 2012r. roku do godz.15.00 w sekretariacie Urzędu Gminy w Przywidzu, 83-047 Przywidz, ul. Gdańska 7. Wskazany termin dotyczy także ofert wysłanych pocztą.

Kryteria konkursu - Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 80/2011

Wzór oferty

 

 


 

 

 

Przywidz, dn 19.12.2011r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Gmina Przywidz zaprasza do złożenia oferty cenowej na kompleksową obsługę bankową budżetu Gminy Przywidz, od dnia 01 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.

 

Przedmiotem zamówienia jest :
„ Bankowa obsługa budżetu Gminy Przywidz oraz jednostek organizacyjnych”
obejmująca między innymi :
1. Bieżącą obsługę bankową
2. Pozostałe usługi bankowe
3. Zapewnienie elektronicznego systemu obsługi bankowej, umożliwiającego uzyskanie
aktualnej informacji o saldach i operacjach na wszystkich rachunkach bankowych.

 

Zapytanie Ofertowe

 

 

 

 


 

  

Przywidz, dn 18.11.2011r.

 

OGŁOSZENIE

 

WÓJT GMINY PRZYWIDZ uprzejmie informuje, że na tablicy ogłoszeń dnia 18.11.2011 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Przywidzu został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego licytacji ustnej obejmujący działkę(...)Czarna Huta

Ogłoszenie o przetargu

 

 


 

 

Przywidz, dn 14.12.2011r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

 

WÓJT GMINY PRZYWIDZ uprzejmie informuje, że na tablicy ogłoszeń dnia 14.12.2011 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Przywidzu został wywieszony na okres 30 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego licytacji ustnej (miejscowość Czarna Huta):

Szczegóły ogłoszenia

 

 

 


 

 

 

Przywidz, dn 31.10.2011r.

 

OGŁOSZENIE

 

WÓJT GMINY PRZYWIDZ OGŁASZA przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Przywidz.

Ogłoszenie

 

 

 


 

 

Przywidz, dn 28.10.2011r.

 

OGŁOSZENIE

 

Wójt Gminy Przywidz zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na spotkanie w sprawie omówienia i zaopiniowania programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2012r. Spotkanie odbędzie się 9 listopada br. o godz. 16.00 w Urzędzie Gminy
w Przywidzu. 

 

 

 


 

 

 

Przywidz, dn. 20.10.2011r.

 

INFORMACJA

Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Przywidz w zakresie:

a) upowszechniania kultury fizycznej i sportu
b) promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy, działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym dotację przyznano nw. podmiotom:
 

 

 

Przywidz, dn. 06.10.2011r.

 

OGŁOSZENIE

 

WÓJT GMINY PRZYWIDZ uprzejmie informuje, że na tablicy ogłoszeń dnia 06.10.2011 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Przywidzu został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego licytacji ustnej obejmujący działki:

Treść ogłoszenia

 

 


 

 

 

Przywidz, dn. 22.09.2011r.

 

ZAWIADOMIENIE

 

Ogłoszenie Wójta Gminy Przywidz o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:
1) dla części obszaru wsi Trzepowo, obrębu geodezyjnego Trzepowo gmina Przywidz w obszarze ulicy Witosławy (obszar 28.ZR) i obszarze ulicy Mestwina (obszar 34.RM)
2) dla fragmentu obrębu geodezyjnego Piekło Górne, gmina Przywidz

Treść ogłoszenia

 

 

 


 

 

 

Przywidz, dn. 19.09.2011r.


INFORMACJA


Wójt Gminy Przywidz informuje, że został sporządzony spis wyborców dla wyborów do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 9 października 2011 r. Spis jest udostępniony do wglądu na pisemny wniosek wyborcy w Urzędzie Gminy w Przywidzu ( p.1.1) w dniach od 19.09.2011 r. do 30.09.2011r. w godzinach pracy Urzędu.


 


 

 

 Przywidz, dn. 15.09.2011r.

 

 ZAWIADOMIENIE

 

Wójt Gminy Przywidz zawiadamia o przystąpieniu do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miejscowości Gromadzin, obręb Przywidz

Obwieszczenie z dnia 15.09.2011r. 

Uchwała numer: IX/48/2011 z dnia: 2011.08.25

Załącznik graficzny do uchwały numer: IX/48/2011

 

 


 

 

 Przywidz, dn. 15.09.2011r.

 

 ZAWIADOMIENIE

 

Wójt Gminy Przywidz zawiadamia o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla obszarów położonych w obrębie ewidencyjnym Przywidz.

Obwieszczenie z dnia 15.09.2011r. 

Uchwała numer: IX/49/2011 z dnia: 2011.08.25

Załącznik graficzny do uchwały numer: IX/49/2011 

 

 

 


 

 

 

 Przywidz, dn. 15.09.2011r.

 

ZAWIADOMIENIE

 

Wójt Gminy Przywidz zawiadamia o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla obszarów położonych w obrębie ewidencyjnym Kozia Góra
.

Obwieszczenie z dnia 15.09.2011r.

Uchwała numer: IX/50/2011 z dnia: 2011.08.25

Załącznik graficzny do uchwały numer: IX/50/2011 

 

 

 


 

 


 Przywidz, dn. 15.09.2011r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE


Zapytanie ofertowe dotyczące świadczenia usługi nadzoru inwestorskiego nad zadaniem „Utworzenie małego placu zabaw w ramach rządowego projektu „Radosna Szkoła” przy Szkole Podstawowej w Trzepowie.

 

Przedmiotem zamówienia jest usługa, polegająca na świadczeniu nadzoru inwestorskiego nad zadaniem „Utworzenie małego placu zabaw w ramach rządowego projektu „Radosna Szkoła” przy Szkole Podstawowej w Trzepowie.  

 

Zapytanie ofertowe

Opis techniczny placu zabaw w Trzepowie

Specyfikacja techniczna placu zabaw w Trzepowie

 

 


 

 

Przywidz, dn. 31.08.2011r.

 

OGŁOSZENIA O KONKURSIE

 

Wójt Gminy Przywidz ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2011 zadań publicznych Gminy Przywidz na zasadzie wsparcia finansowego.

 

Ogłoszenie Wójta

Oferta realizacji zadania publicznego

Sprawozdanie z wykonania zadania publiczego

 

 


 

 

 

 Przywidz, dn. 16.08.2011r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Wójt Gminy Przywidz zaprasza do składania ofert cenowych na świadczenia usługi nadzoru inwestorskiego nad zadaniem "Wykonanie termomodernizacji remizy OSP w miejscowości Jodłowno, gmina Przywidz”.

 

Zapytanie ofertowe, formularz ofertowy

Przedmiar robót

 

 

 


 

 

 

Przywidz, dn. 16.08.2011r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Wójt Gminy Przywidz zaprasza do składania ofert cenowych na świadczenia usługi nadzoru inwestorskiego nad zadaniem "Remont dachu w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Trzepowie ul. Mestwina 1”.

 

Zapytanie ofertowe, formularz ofertowy

Przedmiar robót

Ogłoszenie o wyborze oferty 

 

 


 

 

 

Przywidz, dn. 16.08.2011r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Wójt Gminy Przywidz zaprasza do składania ofert cenowych na świadczenia usługi nadzoru inwestorskiego nad zadaniem "Remont dachu w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Borowinie ul. Długa 7”.

Zapytanie ofertowe, formularz ofertowy

Przedmiar robót

Ogłoszenie o wyborze oferty

 

 


 

 

 

Przywidz, dn. 11.08.2011r.

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY


Wójt Gminy Przywidz zaprasza do złożenia oferty cenowej  na zadanie pn: „Wykonanie termomodernizacji remizy OSP w miejscowości Jodłowno, gmina Przywidz”.

 

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) do niniejszego postępowania nie stosuje się procedur przewidzianych ustawą.

 

Przedmiot zamówienia:

  1. Przedmiotem zamówienia są roboty remontowo – budowlane związane z termomodernizacją remizy OSP w Jodłownie oraz wymianą wrót garażowych.
  2. Zakres robót określa przedmiar robót (załącznik nr 3).
  3. Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia dostępne są w Urzędzie Gminy Przywidz (pokój 3.1. tel. (58) 682 50 69).

 

Zapytanie ofertowe

Załączniku nr.3 - Przedmiar robót - Termomodernizacja remizy OSP - Jodłowno

 

 


 

 

Przywidz, dn. 01.08.2011r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE


Zapytanie ofertowe dotyczące świadczenia usługi nadzoru inwestorskiego nad zadaniem „Utworzenie małego placu zabaw w ramach rządowego projektu „Radosna Szkoła” przy Szkole Podstawowej w Trzepowie.

 

Przedmiotem zamówienia jest usługa, polegająca na świadczeniu nadzoru inwestorskiego nad zadaniem „Utworzenie małego placu zabaw w ramach rządowego projektu „Radosna Szkoła” przy Szkole Podstawowej w Trzepowie.  

 

Zapytanie ofertowe

Opis techniczny placu zabaw w Trzepowie

Specyfikacja techniczna placu zabaw w Trzepowie

Zawiadomienie o unieważnieniu

 

 


 

 

Przywidz, dn. 18.07.2011r.

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY


Wójt Gminy Przywidz zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie pn: Remont dachu w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Borowinie ul. Długa 7.

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) do niniejszego postępowania nie stosuje się procedur przewidzianych ustawą.

Przedmiot zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia są roboty remontowo – budowlane związane z remontem dachu na budynku mieszkalnym wielorodzinnym.
2. Zakres robót określa przedmiar robót (załącznik nr 2).
3. Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia dostępne są w Urzędzie Gminy Przywidz (pokój 3.1. tel. (58) 682 50 69).

 

Zaproszenie do złożenia oferty

Przedmiar robót - Remont dachu Borowina

Ogłoszenie o wyborze oferty

 

 
Przywidz, dn. 18.07.2011r.

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

 

Wójt Gminy Przywidz zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie pn: Remont dachu w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Trzepowie ul. Mestwina 1.

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) do niniejszego postępowania nie stosuje się procedur przewidzianych ustawą.

Przedmiot zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia są roboty remontowo – budowlane związane z remontem dachu na budynku mieszkalnym wielorodzinnym.
2. Zakres robót określa przedmiar robót (załącznik nr 2).
3. Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia dostępne są w Urzędzie Gminy Przywidz (pokój 3.1. tel. (58) 682 50 69).

 

Zaproszenie do złożenia oferty

Przedmiar robót - Remont dachu Trzepowo

Ogłoszenie o wyborze oferty  

 

 


 

 

 

Przywidz, dn. 11.07.2011r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Wójt Gminy Przywidz zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie remontu chodnika przy ul. Szkolnej w m. Nowa Wieś Przywidzka, zgodnie z załączonym przedmiarem robót.

 

Termin składania ofert: 18.07.2011 r.
Termin wykonania: 14 dni.

 

Przedmiar robót 

 

 


 

 

 Przywidz, dn. 07.07.2011r.

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

 

Wójt Gminy Przywidz ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Pomlewie. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009r.

 

Ogłoszenie o konkursie

 

 

 


 

 

 

Przywidz, dn. 29.06.2011r.

 

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY AUTOBUSU

 

Ogłoszenie o sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego uszkodzonego pojazdu marki AUTOSAN stanowiącego własność Gminy Przywidz.

 

Ogłoszenie o sprzedaży autobusu

 

 

 


 

 

 

Przywidz, dn. 20.06.2011r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Wójt Gminy Przywidz zaprasza do złożenia swojej oferty cenowej na wykonanie usługi odbioru i przekazania do dalszego zagospodarowania zużytych baterii.

 

Termin składania ofert: 30.06.2011 r. godz. 10.00

 

Zapytanie ofertowe

  

 


  

 

Przywidz, dn. 16.06.2011r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Wójt Gminy Przywidz zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie remontu chodnika przy ul. Szkolnej w m. Nowa Wieś Przywidzka, zgodnie z załączonym przedmiarem robót."

 

Termin składania ofert: 30.06.2011 r.
Termin wykonania: 14 dni.

 

Przedmiar robót 

 

 


 

 

 Przywidz, dn. 26.05.2011r.

 

PROJEKT UCHWAŁY W SPRAWIE OKREŚLENIA WYKAZU KĄPIELISK

 

Wójt Gminy Przywidz ogłasza, że:

na okres 21 dni (tj. od 26 maja do 16 czerwca 2011 r.) udostępniony zostaje ponownie do publicznej wiadomości projekt uchwały Rady Gminy Przywidz w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie gminy Przywidz w 2011r.

 

Ogłoszenie

Projekt uchwały Rady Gminy Przywidz w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie gminy Przywidz w 2011r.

Uzasadnienie projektu uchwały Rady Gminy Przywidz w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie gminy Przywidz w 2011r.

Informacja o złożonych uwagach oraz propozycjach zmian

 


 

 

Przywidz, dn. 19.05.2011r.

 

INFORMACJA O ZŁOŻONYCH UWAGACH ORAZ PROPOZYCJACH ZMIAN

 

Wójt Gminy Przywidz informuje, co następuje:

W dniu 27.04.2011 r. na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Urzędu Gminy Przywidz podano do publicznej wiadomości projekt uchwały Rady Gminy Przywidz w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie gminy Przywidz.

 

Informacja o złożonych uwagach oraz propozycjach zmian 19.05.2011r.

 

 


 

 

Przywidz, dn. 19.05.2011r.

 

ZAPYTANIA OFERTOWE

 

Wójt Gminy Przywidz zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie ratunkowej łodzi wiosłowej, oczyszczenie dna kąpieliska, dostarczenie sprzętu ratownictwa wodnego, wykonanie i dostarczenie tablicy informacyjnej na potrzeby kąpieliska gminnego w Przywidzu.

 

Zapytanie ofertowe na wykonanie ratunkowej łodzi wiosłowej

Zapytanie ofertowe na oczyszczenie dna kąpieliska w Przywidzu

Zapytanie ofertowe na dostarczenie sprzętu ratownictwa wodnego

Zapytanie ofertowe na wykonanie i dostarczenie tablicy informacyjnej na kąpielisko gminne

 

 


 

 

Przywidz, dn. 19.05.2011r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Wójt Gminy Przywidz zaprasza do składania ofert cenowych na wykonanie i dostarczenie tablic informacyjnych dla sołectwa Trzepowo.

 

Zapytanie ofertowe

 

 

 


 

 

Przywidz, dn. 18.05.2011r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Wójt Gminy Przywidz zwraca się z prośbą o przedstawienie ofert na dostawę wraz z montażem dwóch  kontenerów socjalnych stanowiących zaplecze boiska gminnego w Przywidzu.

 

Zapytanie ofertowe

 

 


 

 

Przywidz, dn. 27.04.2011r.

 

OGŁOSZENIE

 

Wójt Gminy Przywidz ogłasza, że na okres 21 dni (tj. od 27 kwietnia do 18 maja 2011r.) udostępniony zostaje do publicznej wiadomości projekt uchwały Rady Gminy Przywidz w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie gminy Przywidz w 2011r.

 

Ogłoszenie i projekt Uchwały

 

 


 

 

Przywidz, dn. 24.02.2011r.

 

ZAPYTANIA OFERTOWE

 

 

 

 

Wójt Gminy Przywidz zaprasza do składania ofert cenowych na świadczenie w roku 2011 usług:

  • pobrania i wykonania analiz próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągów położonych na terenie gminy Przywidz. - Zapytanie ofertowe
  • polegających na poborze prób oraz wykonaniu analiz:
  1. ścieków oczyszczonych pobieranych z terenu oczyszczalni gminnej w Przywidzu w zakresie wskaźników: BZT5, ChZTCr, zawiesina ogólna z częstotliwością 2 razy/rok.
  2. osadu ściekowego pobieranego z worków i poletka trzcinowego terenu oczyszczalni gminnej w zakresie wskaźników wymienionych w §5 ust.1 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 13 lipca 2010r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych (Dz. U. z 2010 r. Nr 137 poz. 924) z częstotliwością 2 razy/rok. - Zapytanie ofertowe

Termin składania ofert upłuwa 07.03.2011r. o godz. 10.00 (decyduje data wpływu oferty do siedziby Zamawiającego).

 

Zakres badań dla wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi - aktualizacja (03.03.2011r.)

Harmonogram poboru prób w ramach monitoringu kontrolnego oraz przeglądowego wody przeznaczonej do spożycia - aktualizacja (03.03.2011r.)


 

 

 

Przywidz, dn. 22.02.2011r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

 

 

 

Wójt Gminy Przywidz zwraca się z zapytaniem ofertowym o cenę usługi polegającej na sporządzeniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru geodezyjnego Nowa Wieś Przywidzka gmina Przywidz, obejmującego fragmenty wsi: Roztoka

 

 

Zapytanie ofertowe

Ogłoszenie w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty

 

 


 

 

Przywidz, dn. 18.02.2011r.

 

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PRZYWIDZ

 

 

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Nowa Wieś Przywidzka, gmina Przywidz obejmującego fragmenty wsi: Nowa Wieś Przywidzka, Roztoka, Majdany

 

 

Obwieszczenie

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Nowa Wieś Przywidzka, gmina Przywidz

rys nr 1

rys nr 2

 

 


 

 

Przywidz, dn. 18.02.2011r.

 

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PRZYWIDZ

 

 

 o przyjęciu prognozy oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Nowa Wieś Przywidzka, gmina Przywidz obejmującego fragmenty wsi: Nowa Wieś Przywidzka, Roztoka, Majdany

Obwieszczenie

Prognoza oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Ekofizjografia rys.1

Ekofizjografia rys.2

 


 

 

Przywidz, dn. 07.02.2011r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Wójt Gminy Przywidz zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej

na usługi geodezyjno-kartograficzne na terenie gminy Przywidz w roku 2011.

 

 

Zapytanie ofertowe + załączniki

Wybór najkorzystniejszej oferty

 


 

 

Przywidz, dn. 21.01.2011r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Wójt Gminy Przywidz zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę urządzeń bezpieczeństwa ruchu, znaków oraz tablic drogowych dla potrzeb własnych Gminy Przywidz.

 

Zapytanie ofertowe

 

 


 

 

Przywidz, dn. 21.01.2011r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Wójt Gminy Przywidz zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę materiałów budowlanych dla potrzeb własnych Gminy Przywidz.

 

Zapytanie ofertowe

 

 


 

 

Przywidz, dn. 19.01.2011r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Wójt Gminy Przywidz zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę wraz z montażem dwóch używanych kontenerów socjalnych stanowiących zaplecze boiska gminnego w Przywidzu.

 

Zapytanie ofertowe

 

 


 

 

Przywidz, dn. 18.01.2011r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Wójt Gminy Przywidz zaprasza do składania ofert na wykonanie usługi polegającej na opracowaniu raportów - operatów szacunkowych wartości nieruchomości w 2011 r. na terenie Gminy Przywidz.

Zapytanie ofertowe

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 


 

 

Przywidz, dn. 12.01.2011r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Wójt Gminy Przywidz zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na:

  • usługi wyceny rzeczoznawcy majątkowego na terenie gminy Przywidz w roku 2011 - zapytanie
  • usługi geodezyjno-kartograficzne na terenie gminy Przywidz w roku 2011 - zapytanie

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - usługi wyceny rzeczoznawcy majatkowego


 

 

Przywidz , dn. 07.01.2011r.

 

OBWIESZCZENIE

 WÓJTA GMINY PRZYWIDZ

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów obrębu Huta Dolna wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach 17.01.2011 do 07.02.2011r. w siedzibie Urzędu Gminy Przywidz w godz. od 9.00 do 15.00.

 

Obwieszczenie

 

 

 

 

 Wprowadził(a):
Arkadiusz Klein

Zatwierdził(a):
Arkadiusz Klein