Gmina Przywidz
 
Wyszukaj w serwisie
 
 
 
 

 
Strona główna

 

Gmina Przywidz

Menu podmiotowe

 
Wrota Pomorza 
 
Biuletyn Informacji Publicznej 
 
Gminy Pomorza 
 
Przywidz 
 
Ogłoszenia UG Przywidz


OGŁOSZENIA


Informację udostępniono: 04.08.2010 10:57
Ostatnia aktualizacja: 22.02.2011 12:53


Przywidz, dn. 6.12.2010r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Wójt Gminy Przywidz zwraca się z prośbą o przedstawienie ofert na świadczenie następujących usług na terenie Gminy Przywidz w roku 2011.

 

  • usługa odławiania, transportu i zapewnienia opieki weterynaryjnej bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Przywidz - pobierz
  • usługa wynajmu 1 kabiny sanitarnej wraz z serwisem 1 raz w tygodniu - pobierz
  • usługa wywozu odpadów stałych z terenów gminnych - pobierz
  • usługa odbioru, transportu i zapewnienia utylizacji padłych zwierząt z terenu Gminy Przywidz - pobierz

 

 


 

 

Przywidz, dn. 19.11.2010r.

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

 

Wójt Gminy Przywidz zwraca się z prośbą o przedstawienie ofert na wykonanie
ściennej tablicy pamiątkowej z blachy ocynkowanej o wymiarach 30 x 40 cm. Projekt
tablicy stanowi załącznik do zapytania ofertowego.

 

 

 

Zapytanie ofertowe

Załącznik - projekt tablicy

 

 


 

 

Przywidz, dn. 12.11.2010r.

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

 

Wójt Gminy Przywidz zwraca się z zapytaniem ofertowym o cenę usługi polegającej na sporządzeniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Piekło Dolne II dla fragmentu obrębu geodezyjnego Piekło Górne, gmina Przywidz

 

 

Zapytanie ofertowe

Wybor oferty

 


 

Przywidz, dn. 12.11.2010r.

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

 

Wójt Gminy Przywidz zwraca się z zapytaniem ofertowym o cenę usługi polegającej na sporządzeniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla:

części obszaru geodezyjnego Nowa Wieś Przywidzka gmina Przywidz, obejmującego fragmenty wsi: Roztoka

 

 

 

Zapytanie ofertowe

Wybór oferty

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

 


 

 

 

Przywidz, dn. 12.11.2010r.

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

 

 

 

Wójt Gminy Przywidz zwraca się z zapytaniem ofertowym o cenę usługi polegającej na sporządzeniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla:

     części obszaru wsi Trzepowo, obręb geodezyjny Trzepowo gmina Przywidz w obszarze ulicy Witasława (obszar 28.ZR) i obszarze ulicy Mestwina (obszar 34.RM), gmina Przywidz. 

 

Zapytanie ofertowe

Wybór oferty

 


 

 

 

Przywidz, dn. 02.11.2010r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

 

Wójt Gminy Przywidz zwraca się z prośbą o przedstawienie ofert na opracowanie dokumentu Koncepcji budowy sieci bezprzewodowej, szerokopasmowej na terenie Gminy Przywidz.

 

Zapytanie ofertowe

 

INFORMACJA - 18.11.2010r.

Wójt Gminy Przywidz z powodu niewystarczających środków w budżecie, pozostawia nierozstrzygnięte zapytanie ofertowe pn. "opracowanie dokumentu Koncepcji budowy sieci bezprzewodowej, szerokopasmowej na terenie Gminy Przywidz". Nadesłane oferty zostaną zwrócone oferentom.

 

 


 

 

Przywidz, dn. 02.11.2010r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Wójt Gminy Przywidz zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na opracowanie mapy sytuacyjno - wysokościowej do celów planistycznych w skali 1:1000 dla:

 

1. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Piekło Dolne II dla fragmentu obrębu geodezyjnego Piekło Górne, gmina Przywidz - 5,60 ha

2. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru wsi Trzepowo, obrębu geodezyjnego Trzepowo, gmina Przywidz w obszarze ulicy Witosławy (obszar 28.ZR) i obszarze ulicy Mestwina (obszar 34.RM) - 14,02 ha

3. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru geodezyjnego Nowa Wieś Przywidzka, gmina Przywidz, obejmującego fragmenty wsi: Roztoka - 45,80 ha

 

Zapytanie ofertowe

 

 


 

 

Przywidz, dn. 27.10.2010r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Wójt Gminy Przywidz zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem:

"Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Borowina gm. Przywidz"

 

Zapytanie ofertowe

 

 

 

 


 

Przywidz, dn. 25.10.2010r.

 

OBWIESZCZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

 

dla:

 

- części obszaru wsi Trzepowo, obszaru geodezyjnego Trzepowo gmina Przywidz w obszarze ulicy Witosławy (obszar 28.ZR) i obszarze ulicy Mestwina (obszar 34.RM) - czytaj

 

- części obszaru geodezyjnego Nowa Wieś Przywidzka gmina Przywidz, obejmującego fragmenty wsi: Roztoka - czytaj

 

- Piekło Dolne II dla fragmentu geodezyjnego Piekło Górne gmina Przywidz - czytaj

 

 


 

 

Przywidz, dn. 15.10.2010r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Wójt Gminy Przywidz zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem "Budowa zespołu instalacji solarnych w Gminie Przywidz - Słońce w Przywidzu, woj. pomorskie."

Zakres zadania:
- wykonanie projektów instalacji solarnych dla 142 budynków prywatnych i użyteczności publicznej
- montaż instalacji solarnych w budynkach

 

Zaptanie ofertowe

  

 

Przywidz, dn. 01.10.2010r.

 

 

 

 

 

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Przywidz

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Gromadzin w obrębie Przywidz oraz działki nr 234/4 (po podziale nr 234/6 i nr 234/7) i 222/4 położonej w Przywidzu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w związku z uwzględnieniem zmiany zapisu w kartach terenu dotyczącego zakazu lokalizacji stacji bazowych telefonii komórkowej.

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Przywidz

Uchwała - projekt

załącznik nr1 - rysunek

 

 


 

 

Przywidz, dn. 01.10.2010r.

 

 

 

 

 

 

OGŁOSZENIE
o naborze na wolne stanowisko urzędniczeWÓJT GMINY PRZYWIDZ

ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze
w Urzędzie Gminy w Przywidzu

 

Referent/Podinspektor ds. kancelaryjnych

wymiar etatu - 1 etat

 

czytaj całość

 

 


 

 

Przywidz, dn. 06.09.2010r.

 

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

 

 

Wójt Gminy Przywidz zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na wydruk materiału informacyjnego (ulotka) dotyczącego realizowanego na terenie Gminy Przywidz projektu pn. "Budowa zespołu instalacji solarnych w Gminie Przywidz - Słońce w Przywidzu" (dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013 , Konkurs 5.4_1. Rozwój energetyki opartej na źródłach odnawialnych).

Zapytanie ofertowe

Wzór broszury

 

 

 

 


 

 

Przywidz, dn. 31.08.2010r.

 

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

 

 

Urząd Gminy Przywidz zaprasza do składania ofert cenowych na wykonanie remontu drogi transportu rolnego Roztoka - Częstocin.

 

 

 

Termin składania ofert: 06.09.2010 r.

 

 

 

Przedmiar robót

 

 

 


 

 

Przywidz, dn. 30.08.2010r.

 

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

 

 

 

Wójt Gminy Przywidz zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie boiska sołeckiego  w Blizinach

 

 

 

 

Zapytanie ofertowe

 

 

 

 

 


 

 

Przywidz, dn. 30.08.2010r.

 

 

 

 ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Wójt Gminy Przywidz zwraca się z prośbą o przedstawienie ofert na wykonanie wielobranżowego projektu koncepcyjnego oraz projektu zagospodarowania terenu parku gminnego w Przywidzu na działce nr 162/1
Wg opisu przedmiotu zamówienia- załącznik nr 1;
Zał.2 mapa sytuacyjna do celów informacyjnych

 

Złożona oferta powinna zawierać co najmniej:
- nazwę i adres oferenta, podpis i pieczątkę firmową oferenta, datę sporządzenia,
- opis nawiązujący do parametrów wyszczególnionych w zapytaniu ofertowym,
- wartość oferty (cena netto oraz brutto),

Oferty należy złożyć w sekretariacie

Urzędu Gminy w Przywidzu,
ul. Gdańska 7,
83-047 Przywidz.
Tel.586825146
Fax.586825225


Termin składania ofert upływa w dniu 13.09.2010r.

Oferta winna być przesłana za pośrednictwem poczty, kuriera,faksu lub osobiście.

Opis przedmiotu zamówienia

załącznik nr2

 

 

Przywidz, dn.04.10.2010

 

Wójt Gminy Przywidz z powodu niewystarczających środków w budżecie, pozostawia nierozstrzygnięte zapytanie ofertowe pn. "wykonanie wielobranżowego projektu koncepcyjnego oraz projektu zagospodarowania terenu parku gminnego w Przywidzu na działce nr 162/1".

 


 


Przywidz, dn. 27.08.2010r.

 

 

 

 

OGŁOSZENIE O NABORZE

dla organizacji pozarządowych na pełnienie roli partnera w celu wspólnej realizacji dwóch projektów w ramach konkursu ogłoszonego przez Samorząd Województwa Pomorskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013 dla Działania 9.3 Lokalne inicjatywy obywatelskie w Subregionie Metropolitarnym

 

 

 

 

 

Tytuły projektów:

„Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie Gminy Przywidz: budowa placów zabaw.”

 

 

 

Ogłoszenie

 

 
 

 

 


 

Przywidz, dn. 27.08.2010r.

 

 

 

 

 

OGŁOSZENIE O NABORZE

dla organizacji pozarządowych na pełnienie roli partnera w celu wspólnej realizacji dwóch projektów w ramach konkursu ogłoszonego przez Samorząd Województwa Pomorskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013 dla Działania 9.3 Lokalne inicjatywy obywatelskie w Subregionie Metropolitarnym

 

 

 

Tytuły projektów:

„Aktywizacja mieszkańców gminy Przywidz poprzez poprawę dostępu dzieci i młodzieży do infrastruktury rekreacyjnej - etap I - budowa boiska wielofunkcyjnego oraz placu zabaw w miejscowości Nowa Wieś Przywidzka”

oraz

„Aktywizacja mieszkańców gminy Przywidz poprzez poprawę dostępu dzieci i młodzieży do infrastruktury rekreacyjnej - etap II - budowa boiska sportowego w miejscowości Nowa Wieś Przywidzka”

 

 

 
 
Ogłoszenie
 

 


 

Przywidz, dn. 24.08.2010r.

 

 

 

 

 

OGŁOSZENIE

 

 
 

 

 

Wójt Gminy Przywidz ogłasza konkurs na wynajęcie pomieszczeń przy ul. Uhlenberga 10 w Przywidzu z przeznaczeniem na siłownię lub/i klub fitness na okres do 5 lat.

Pomieszczenia znajdują się w piwnicy budynku, powierzchnia użytkowa 92,3 m2 (sala gimnastyczna) i 19m(szatnia). Najemca powinien dostosować pomieszczenia sanitarne i szatnie do warunków, które muszą być  spełnione przy prowadzeniu tego typu działalności.

 

 
 

 

 

Ogłoszenie

 

 
 

 


 

 

Przywidz, dn. 13.08.2010r.

 

 

 

 

 

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PRZYWIDZ
o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania
na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
części obrębu geodezyjnego Nowa Wieś Przywidzka, gmina Przywidz
obejmującego fragmenty wsi: Nowa Wieś Przywidzka, Roztoka, Majdany

 

 
 

 

 

Na podstawie art. 39 i 46 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) podaję się do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Nowa Wieś Przywidzka, gmina Przywidz, obejmującego fragmenty wsi: Nowa Wieś Przywidzka, Roztoka, Majdany.
Istnieje możliwość zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy w dniach od 16.08.2010 r. do 06.09.2010 r. w siedzibie Urzędu Gminy Przywidz, 83-047 Przywidz, ul. Gdańska, w godz. od 8.00 do 15.00.
Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt. 3 ustawy każdy może wnieść uwagi i wnioski.
Uwagi mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej do Wójta Gminy Przywidz z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, w nieprzekraczalnym terminie 21 dni od dnia wyłożenia, tj. do 06.09.2010 r. Wnioski złożone po terminie pozostają bez rozpatrzenia.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Przywidz, 83-047 Przywidz, ul. Gdańska 7.

 

 

 


 

Przywidz, dn. 05.08.2010r.

 

 

 

 

OGŁOSZENIE
o naborze na wolne stanowisko urzędnicze


WÓJT GMINY PRZYWIDZ

ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze
w Urzędzie Gminy w Przywidzu

 

 
 

 

 

podinspektor ds. pozyskiwania środków pozabudżetowych
wymiar etatu; - 1 etat

 

czytaj całość

 

 

 

 

 

 


 

 

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI W DRODZE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO LICYTACJI USTNEJ


Wójt Gminy Przywidz informuje, że od 08.07.2010r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Przywidzu został wywieszony na okres 30 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego licytacji ustnej obejmujących działki:

 

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego licytacji ustnej - pobierz

 


 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Wprowadził(a):
Arkadiusz Klein

Zatwierdził(a):
Arkadiusz Klein