Gmina Przywidz - wersja archiwalna
 
Wyszukaj w serwisie
 
 
 
 

 
Strona główna

 

Gmina Przywidz - wersja archiwalna

Menu podmiotowe

 
Wrota Pomorza 
 
Biuletyn Informacji Publicznej 
 
Gminy Pomorza 
 
Przywidz 
 
Rada 
 
Sesje 
 
Kadencja 2002-2006


Sesja nr XX


Informację udostępniono: 17.07.2006 11:37
Ostatnia aktualizacja: 06.04.2016 21:14


Numer sesji: XX/2005

Data: 10.02.2005

Godzina: 16:00

Miejsce: Gimnazjum w Przywidzu

Typ: sesja zwyczajna

Przewodniczący obrad: Krystyna Podgórska

 

Porządzek obrad - treść

 

Porządek obrad:

1. Sprawy regulaminowe:
a) zatwierdzenie porządku obrad,
b) przyjęcie protokółu z ostatniej sesji Rady Gminy.
2. Informacja Wójta Gminy z wykonania podjętych uchwał i działalności w okresie międzysesyjnym.
3. Interpelacje radnych - wolne wnioski.
4. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawach:
 1. budżetu gminy Przywidz na 2005 rok
  a) odczytanie projektu uchwały budżetowej gminy Przywidz na 2005 rok wraz z uzasadnieniem,
  b) odczytanie opinii stałych komisji Rady Gminy,
  c) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku,
  d) dyskusja nad projektem uchwały budżetowej,
  e) głosowanie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Przywidz na 2005 rok.
 2.dodatków mieszkaniowych,
 3.zmiany uchwały Nr XVIII/150/2004 R.G. Przywidz z dnia 03 grudnia 2004r.,
 4.uchwalenia "Regulaminu porządkowego boiska gminnego w Przywidzu",
 5.wprowadzenia opłaty administracyjnej za niektóre czynności urzędowe w Gminie Przywidz,
 6.sprzedaży nieruchomości lokalowej położonej w Pomlewie, wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości,
 7.sprzedaży nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym, położonej w Suchej Hucie, wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości,
 8.uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Pomlewo obejmującego obszar działek nr 59 i 61/2,
 9.uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Pomlewo obejmującego obszar działek Nr 116/38
 10.uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi
Pomlewo obejmującego obszar działek nr 149/5,
 11.uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Pomlewo obejmującego obszar działek Nr 179 i 180/4
 12.uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Pomlewo obejmującego obszar działek nr 185/5 ,
 13.uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  fragmentu wsi Pomlewo obejmującego obszar działek nr 186/3, 186/4, 186/5, 242/2,
 14.uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Pomlewo obejmującego obszar działek Nr 200/1, 200/4, 200/7,
 15.uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Pomlewo obejmującego obszar działek nr 205, 206/8, 207/22,
 16.uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Pomlewo obejmującego obszar działek nr 225/3, 225/4, 225/6, 225/8, 225/10, 225/11, 225/12.
5. Zapytania i wnioski mieszkańców Gminy Przywidz.
6. Wnioski i oświadczenia radnych.
7. Zakończenie obrad.

 

Podjęte uchwały:

 

Numer

Tytuł

Treść

XX/189/2005 W sprawie budżetu Gminy na 2005 rok

treść

Załącznik nr 1 Dochody budżetu na 2005 rok

treść

Załącznik nr 2 Wydatki budżetu Gminy na rok 2005

treść

Załącznik nr 3 Dochody i dotacje celowe na zadania za zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie ustawami na 2005 rok

treść

Załącznik nr 4 Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie ustawami na 2005 rok

treść

Załącznik nr 5 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z zawartych porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2005 rok

treść

Załącznik nr 6 Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu oraz przeznaczenia nadwyżki budżetu na 2005 rok

treść

Załącznik nr 7 Prognoza długu na rok 2005

treść

Załącznik nr 8 Dotacje na 2005 rok

treść

Załącznik nr 9 Zestawienie przychodów i wydatków funduszy celowych na rok 2005

treść

Załącznik nr 10 Plan rocznych zadań inwestycyjnych w Gminie Przywidz na rok 2005

treść

Załącznik nr 11 Wieloletni program inwestycyjny na lata 2005-2007 Gminy Przywidz

treść

XX/190/2005 W sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Gminy Przywidz

treść

XX/200/2005 W sprawie zmiany Uchwały nr.XVIII/150/2004 Rady Gminy Przywidz

treść

XX/201/2005 W sprawie wprowadzenia opłaty administracyjnej za niektóre czynności urzędowe w Gminie Przywidz

treść

XX/202/2005 W sprawie sprzedaży nieruchomości lokalowej położonej w Pomlewie, wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości

treść

XX/203/2005 W sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym, położonej w Suchej Hucie, wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości

treść

XX/204/2005 W sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Pomlewo obejmującego obszar działek nr 59 i 61/2

treść

XX/205/2005 W sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Pomlewo obejmującego obszar działki nr 116/38

treść

XX/206/2005 W sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Pomlewo obejmującego obszar działki nr 149/5

treść

XX/207/2005 W sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Pomlewo obejmującego obszar działek nr 179 i 180/4

treść

XX/208/2005 W sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Pomlewo obejmującego obszar działki nr 185/5

treść

XX/209/2005 W sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Pomlewo obejmującego obszar działek nr 186/3, 186/4, 186/5 i 242/2

treść

XX/210/2005 W sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Pomlewo obejmującego obszar działek nr 200/1, 200/4, 200/7

treść

XX/211/2005 W sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Pomlewo obejmującego obszar działek nr 205, 206/8, 207/22

treść

XX/212/2005 W sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Pomlewo obejmującego obszar działek nr 205, 206/8, 207/22

treśćWprowadził(a):
Arkadiusz Klein

Zatwierdził(a):
Marcin Sobczak