Gmina Przywidz - wersja archiwalna
 
Wyszukaj w serwisie
 
 
 
 

 
Strona główna

 

Gmina Przywidz - wersja archiwalna

Menu podmiotowe

 
Wrota Pomorza 
 
Biuletyn Informacji Publicznej 
 
Gminy Pomorza 
 
Przywidz 
 
Rada 
 
Sesje 
 
Kadencja 2002-2006


Sesja nr XVIII


Informację udostępniono: 31.07.2006 14:38
Ostatnia aktualizacja: 20.12.2006 10:09


Numer sesji: XVIII/2004

Data: 03.12.2004

Godzina: 15:30

Miejsce: Gimnazjum w Przywidzu

Typ: sesja zwyczajna

Przewodniczący obrad: Krystyna Podgórska

 

Porządzek obrad - treść

 

Porządek obrad:

1. Sprawy regulaminowe:
a/ zatwierdzenie porządku obrad,
b/ przyjęcie protokółu z ostatniej sesji Rady Gminy.
2. Informacja Wójta Gminy z wykonania podjętych uchwał i działalności w okresie międzysesyjnym.
3. Interpelacje radnych,
- wolne wnioski.
4. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawach: 
a/ określenia w drodze regulaminu zasad wynagradzania nauczycieli szkół prowadzonych przez Gminę Przywidz,
b/ ustalenia szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania,
c/ przyjęcia „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego "Gminy Przywidz",
d/ zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych,
e/ ustalenia stawek opłat za zajęcie 1m2  pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Przywidz,
f/ ustalenia taryf za pobór wody z wodociągów gminnych oraz za odprowadzenie ścieków do urządzeń gminnych.
g/ określenia stawek czynszu najmu za lokale użytkowe w gminie Przywidz,
h/ określenia stawek czynszu dzierżawnego za lokale użytkowe – ośrodki wypoczynkowe,
i/  określenia stawek czynszu dzierżawnego za grunty stanowiące własność gminy,
j/  sprzedaży nieruchomości położonych w Trzepowie, w Borowinie i w Miłowie wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości,
k/ sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej, położonej w Marszewskiej Górze, wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości,
l/ określenia wysokości stawek podatku od posiadania psów,
ł/ określenia stawek podatku od środków transportowych w gminie Przywidz,
m/ ceny skupu żyta,
n/ wysokości podatku leśnego,
o/ opłaty prolongacyjnej,
p/ określenia wysokości stawek opłaty miejscowej, terminu płatności i sposobu jej poboru,
r/ określenia wysokości stawek opłaty targowej,
s/ określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
t/ szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostki organizacyjnej jaką jest Urząd Gminy w Przywidzu z tytułu należności pieniężnych oraz udzielania innych ulg w spłacie tych należności oraz wskazania do tego upoważnionego organu
u/ zmian w budżecie gminy Przywidz na rok 2004.
5. Zapytania i wnioski mieszkańców Gminy Przywidz.
6. Wnioski i oświadczenia radnych.
7. Zakończenie obrad.

 

Podjęte uchwały:

 

Numer

Tytuł

Treść

XVIII/138/2004 Określenie w drodze regulaminu zasad wynagradzania nauczycieli szkół prowadzonych przez Gminę Przywidz

treść

Załącznik nr 1 Regulamin określający wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowo i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Gminę Przywidz w roku 2005 treść
XVIII/139/2004 Ustalenie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat jak również trybu ich pobierania

treść

Załącznik nr 1 Tabela odpłatności za świadczone usługi usługi opiekuńcze treść
XVIII/140/2004 Przyjęcie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Przywidz

treść

XVIII/141/2004 Zaliczenie dróg do kategorii dróg gminnych

treść

XVIII/142/2004 Ustalenie stawek opłat za zajęcie 1m2 pasa drogowego dróg gminnych na terenie gminy Przywidz

treść

XVIII/143/2004 Określenie stawek czynszu najmu za lokale użytkowe w gminie Przywidz

treść

XVIII/144/2004 W sprawie ustalenia taryf za pobór wody z wodociągów gminnyh oraz za odprowadzenie ścieków do urządzeń gminnych

treść

XVIII/145/2004 Określenie stawek czynszu dzierżawnego za lokale użytkowe – ośrodki wypoczynkowe

treść

XVIII/146/2004 Określenie stawek czynszu dzierżawnego za grunty stanowiące własność gminy Przywidz

treść

XVIII/147/2004 Sprzedaż nieruchomości położonych w Trzepowie , w Borowinie i w Miłowie, wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości

treść

XVIII/148/2004 Sprzedaż nieruchomości w drodze bezprzetargowej, położonej w Marszewskiej Górze, wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości

treść

XVIII/149/2004 Określenie wysokości stawek podatku od posiadania psów

treść

XVIII/150/2004 Określenie stawek podatku od środków tansportowych w Gminie Przywidz

treść

XVIII/151/2004 Opłata prolongacyjna

treść

XVIII/152/2004 Określenie wysokości stawek opłaty miejscowej, terminu płatności i sposobu jej poboru

treść

XVIII/153/2004 Określenie wysokości stawek opłaty targowej

treść

XVIII/154/2004 Określenie wysokości stawek podatku od nieruchomości

treść

XVIII/156/2004 Obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego

treśćWprowadził(a):
Marcin Sobczak

Zatwierdził(a):
Marcin Sobczak