Gmina Przywidz - wersja archiwalna
 
Wyszukaj w serwisie
 
 
 
 

 
Strona główna

 

Gmina Przywidz - wersja archiwalna

Menu podmiotowe

 
Wrota Pomorza 
 
Biuletyn Informacji Publicznej 
 
Gminy Pomorza 
 
Przywidz 
 
Rada 
 
Sesje 
 
Kadencja 2002-2006


Sesja nr XXXIII


Informację udostępniono: 18.07.2006 16:04
Ostatnia aktualizacja: 18.07.2006 16:04


Numer sesji: XXXIII/2006

Data: 27.04.2006

Godzina: 16:00

Miejsce: Remiza strażacka OSP w Przywidzu

Typ sesji: sesja zwyczajna

Przewodniczący obrad: Andrzej Przybycień

 

Protokół z sesji - treść

 

Porządzek obrad:

1.Sprawy regulaminowe:
a)zatwierdzenie porządku obrad,
b)przyjęcie protokołu z ostatniej sesji Rady Gminy Przywidz.
2.Informacja Wójta Gminy z wykonania podjętych uchwał i działalności w okresie międzysesyjnym.
3.Interpelacje i zapytania radnych.
4.Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego za 2005 rok jednostek zaliczanych do podsektora samorządowego:
a)Gminnego Ośrodka Kultury w Przywidzu,
b)Gminnej Biblioteki Publicznej w Przywidzu
c)Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przywidzu.
5.Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Przywidz za 2005 rok – referuje Wójt Gminy.
6.Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu gminy za rok 2005 – referuje Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.
7.Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy – referuje Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.
8.Opinia Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej  w Gdańsku w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej dot. absolutorium dla Wójta Gminy – przedstawia Przewodniczący Rady Gminy.
9.Dyskusja
10.Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy z wykonania budżetu Gminy Przywidz za 2005 rok.
11.Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawach:
1)określenia stawki opłaty miejscowej, terminu płatności i sposobu jej poboru.
2)wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej.
3)Programu Współpracy Gminy Przywidz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2006 roku.
4)regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom szkół prowadzonych przez Gminę Przywidz dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe,  godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania.
5)ustalenia zasad udziału mieszkańców Gminy Przywidz w realizacji zadań inwestycyjnych w zakresie budowy infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Przywidz.
6)w sprawie zmiany uchwały Nr XV/121/2004 R.G. Przywidz.
12.Zapytania i wnioski mieszkańców Gminy Przywidz.
13.Wnioski i oświadczenia radnych.
14.Zakończenie obrad.

 

Podjęte uchwały:

 

Numer

Tytuł

Treść

XXXIII/284/2006 W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Przywidz za rok 2005 treść
Załącznik nr 1 Informacja z wykonania budżetu Gminnej Biblioteki Publicznej w Przywidzu za 2005 rok treść
XXXIII/285/2006 W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przywidz za rok 2005 treść
XXXIII/286/2006 W sprawie nieudzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Przywidz treść
XXXIII/287/2006 W sprawie określenia wysokości stawek opłaty miejscowej, terminu płatności i sposobu jej poboru treść
XXXIII/288/2006 W sprawie Programu Współpracy Gminy Przywidz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2006 roku treść
Załącznik nr 1 Program współpracy Gminy Przywidz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2006 roku treść
XXXIII/289/2006 W sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom szkół prowadzonych przez Gminę Przywidz dodatków treść
Załącznik nr 1 Regulamin określający wysokość stawek dodatków oraz szczegółowe warunki ich przyznawania, sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Przywidz treść
XXXIII/290/2006 W sprawie wynagrodzenia dla Wójta Gminy Przywidz treść
XXXIII/291/2006 W sprawie zmiany budżetu Gminy Przywidz na 2006 rok treść
Załącznik nr 1 Dochody budżetu Gminy Przywidz na 2006 rok treść
Załącznik nr 2 Wydatki budżetu Gminy Przywidz na 2006 rok treść
Załącznik nr 3 Plan rocznych zadań inwestycyjnych w Gminie Przywidz na 2006 rok treść
Załącznik nr 4 Wykaz zadań inwestycyjnych z Wieloletniego Programu Inwestycyjnego do wykonania w 2006 roku treśćWprowadził(a):
Marcin Sobczak

Zatwierdził(a):
Marcin Sobczak