Gmina Przywidz - wersja archiwalna
 
Wyszukaj w serwisie
 
 
 
 

 
Strona główna

 

Gmina Przywidz - wersja archiwalna

Menu podmiotoweUchwały Rady Gminy Przywidz


Informację udostępniono: 03.07.2006 11:18
Ostatnia aktualizacja: 03.04.2016 23:39


UWAGA !

- Archiwum uchwał dostępne jest pod adresem: Archiwum uchwał

- poniższy formularz wyszukiwania jest nieaktywny

 Wprowadził(a):
Arkadiusz Klein

Zatwierdził(a):
Marcin SobczakZnajdź w uchwałach
 Data od (yyyy.mm.dd):     
 Data do (yyyy.mm.dd):     
 Nr uchwały:
 Nr posiedzenia:
 Szukana fraza:
 

 
III/12/2014 - 2014.12.29
w sprawie wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Przywidz
 
III/11/2014 - 2014.12.29
w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości - wieś Przywidz obręb ewidencyjny Przywidz
 
III/10/2014 - 2014.12.29
w sprawie wynagrodzenia dla Wójta Gminy Przywidz
 
III/9/2014 - 2014.12.29
w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Gminy Przywidz oraz sołtysów Gminy Przywidz
 
III/8/2014 - 2014.12.29
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przywidz na lata 2015–2024
 
III/7/2014 - 2014.12.29
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Przywidz na rok 2015
 
II/6/2014 - 2014.12.08
w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa w trybie art. 101 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
 
II/5/2014 - 2014.12.08
w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Przywidz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2015
 
II/4/2014 - 2014.12.08
w sprawie ustalenia składów osobowych i przedmiotu działania komisji stałych Rady Gminy Przywidz.
 
II/3/2014 - 2014.12.08
w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Przywidz.
 
I/2/2014 - 2014.12.01
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Przywidz
 
I/1/2014 - 2014.12.01
w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Przywidz
 
XXXIX/290/2014 - 2014.11.07
w sprawie sprzedaży nieruchomości wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości położonych w obrębie Marszewska Góra
 
XXXIX/289/2014 - 2014.11.07
w sprawie udzielenia Powiatowi Gdańskiemu pomocy finansowej na utrzymanie portalu mapowego SIP e-mapa w latach 2015-2017
 
XXXIX/288/2014 - 2014.11.07
w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Szkoły Podstawowej w Pomlewie
 
XXXIX/287/2014 - 2014.11.07
w sprawie rozpatrzenia skargi na pracę Szkoły Podstawowej w Pomlewie
 
XXXIX/286/2014 - 2014.11.07
w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Przywidz.
 
XXXIX/285/2014 - 2014.11.07
w sprawie rozpatrzenia skargi na Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przywidzu
 
XXXIX/284/2014 - 2014.11.07
w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej do obliczania podatku leśnego na 2015r. na terenie Gminy Przywidz
 
XXXIX/283/2014 - 2014.11.07
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczania podatku rolnego w 2015r. na terenie Gminy Przywidz
 
XXXIX/282/2014 - 2014.11.07
w sprawie określenia wysokości stawek podatków i opłat lokalnych oraz zasad ustalania, poboru i inkasa opłat lokalnych obowiązujących w 2015r. na terenie Gminy Przywidz
 
XXXIX/281/2014 - 2014.11.07
w sprawie zatwierdzenia taryf za pobór wody z wodociągów gminnych oraz za odprowadzenie ścieków do urządzeń gminnych
 
XXXIX/280/2014 - 2014.11.07
w sprawie zmiany realizacji zadania w ramach funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2014 w sołectwie Sucha Huta.
 
XXXIX/279/2014 - 2014.11.07
w sprawie zmiany realizacji zadania w ramach funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2014 w sołectwie Olszanka.
 
XXXIX/278/2014 - 2014.11.07
w sprawie zmiany realizacji zadania w ramach funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2014 w sołectwie Borowina.
 
XXXIX/277/2014 - 2014.11.07
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przywidz na lata 2014–2019
 
XXXIX/276/2014 - 2014.11.07
w sprawie zmiany budżetu Gminy Przywidz na 2014 rok
 
XXXIX/275/2014 - 2014.11.07
w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Przywidz dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez podmioty niepubliczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania.
 
XXXIX/274/2014 - 2014.11.07
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Przywidz
 
XXXVIII/273/2014 - 2014.09.24
w sprawie przystąpienia wraz z Powiatem Gdańskim do wspólnej realizacji zadania pn.: „Poprawa bezpieczeństwa na drogach Powiatu Gdańskiego poprzez modernizację dróg położonych na terenie Powiatu Gdańskiego w 2015 r.” w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój 2012 – 2015.

1 | 2 | 3 | 4 | 5  Liczba odsłon: 40645