Gmina Przywidz - wersja archiwalna
 
Wyszukaj w serwisie
 
 
 
 

 
Strona główna

 

Gmina Przywidz - wersja archiwalna

Menu podmiotowe

 
Wrota Pomorza 
 
Biuletyn Informacji Publicznej 
 
Gminy Pomorza 
 
Przywidz 
 
Rada 
 
Sesje 
 
Kadencja 2002-2006


Sesja nr XXVIII


Informację udostępniono: 18.07.2006 16:36
Ostatnia aktualizacja: 18.07.2006 16:36


Numer sesji: XXVIII/2005

Data: 29.11.2005

Godzina: 16:00

Miejsce: Gimnazjum w Przywidzu

Typ sesji: sesja zwyczajna

Przewodniczący obrad: Andrzej Przybycień

 

Protokół z sesji - treść

 

Porządzek obrad:

I.Sprawy regulaminowe:
1.zatwierdzenie porządku obrad.
2.przyjęcie protokółu z ostatniej sesji Rady Gminy Przywidz.
II.Informacja Wójta Gminy z wykonania podjętych uchwał i działalności w okresie międzysesyjnym 
III.Interpelacje radnych, wolne wnioski.
IV.Zapytania i wnioski mieszkańców Gminy.
V.Informacja dot. analizy oświadczeń majątkowych za rok 2004 – referuje Wójt Gminy i Przewodniczący Rady Gminy.
VI.Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawach: 
1.określenia stawek czynszu dzierżawnego za lokale użytkowe – ośrodki wypoczynkowe.
2.określenia stawek czynszu dzierżawnego za grunty stanowiące własność gminy Przywidz.
3.określenia stawek czynszu najmu za lokale użytkowe w gminie Przywidz.
4.ustalenia treści aktów założycielskich oświatowych jednostek organizacyjnych prowadzonych przez Gminę Przywidz.
5.wyodrębnienia z sołectwa Michalin wsi Klonowo Górne.
6.przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie ewidencyjnym Pomlewo.
7.przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie ewidencyjnym Michalin.
8.przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  dla obszaru położonego w obrębie ewidencyjnym Trzepowo.
9.przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie ewidencyjnym Jodłowno.
10.przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie ewidencyjnym Borowina.
11.przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie ewidencyjnym Marszewska Góra.
12.ustalenia uprawnień dla Przewodniczącego Rady Gminy Przywidz do czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec Wójta Gminy Przywidz.
13.zmiany budżetu Gminy Przywidz na 2005 rok.
14.wyrażenia zgody na współdziałanie z innymi gminami wiejskimi powiatu kartuskiego podczas realizacji projektu finansowanego z Sektorowego programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich ( 2004 – 2006)" w zakresie działania "Pilotażowy Program Leader +" pod nazwą "Zintegrowany rozwój Szwajcarii kaszubskiej jako regionu atrakcyjnego turystycznie" .
15.wyrażenia zgody na współdziałanie z innymi gminami wiejskimi powiatu gdańskiego podczas realizacji projektu finansowanego z Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów  wiejskich ( 2004 – 2006) w zakresie działania "Pilotażowy program Leader +" pod nazwą "Siedem stron świata – jeden Lokalny, Ekspansywny, Ambitny, Dynamiczny, Ekonomiczny, Rozwojowy cel".
16.określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Przywidz.
17.określenia wysokości stawek podatku od posiadania psów.
18.określenia wysokości stawek opłaty targowej.
19.zwolnień z podatków i opłat lokalnych.
20.określenia stawek podatku od środków transportowych w Gminie Przywidz.
21.ustalenia wzorów formularzy informacji i deklaracji oraz załączników do informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny.
22.zwolnień z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców działających i mających siedzibę na terenie Gminy Przywidz.
23.określenia wysokości stawek opłaty miejscowej, terminu płatności i sposobu jej poboru.
24.opłaty prolongacyjnej.
25.ustalenia taryf za pobór wody z wodociągów gminnych oraz za odprowadzenie ścieków do urządzeń gminnych.
26.ustalenia najniższego wynagrodzenia w I kategorii zaszeregowania oraz wartości jednego punktu dla pracowników samorządowych zatrudnionych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej.
27.zmiany Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie gminy Przywidz.
28.ustalenia szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Przywidz.
29.uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2006.
VII.Wnioski i oświadczenia radnych.
VIII.Zakończenie obrad.

 

Podjęte uchwały:

 

Numer

Tytuł

Treść

XXVIII/243/2005 W sprawie określenia stawek czynszu dzierżawnego za lokale użytkowe - ośrodki wypoczynkowe treść
XXVIII/244/2005 W sprawie określenia stawek czynszu dzierżawnego za grunty stanowiące własność gminy Przywidz treść
XXVIII/245/2005 W sprawie określenia stawek czynszu najmu za lokale użytkowe w gminie Przywidz treść
XXVIII/246/2005 W sprawie ustalenia treści aktów założycielskich oświatowych jednostek organizacyjnych prowadzonych przez Gminę Przywidz treść
Załącznik nr 1 Akt założycielski szkoły publicznej treść
Załącznik nr 2 Akt założycielski zespołu szkół treść
Załącznik nr 3 Akt założycielski szkoły publicznej treść
Załącznik nr 4 Akt założycielski szkoły publicznej treść
XXVIII/247/2005 W sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie ewidencyjnym Pomlewo treść
XXVIII/248/2005 W sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie ewidencyjnym Michalin treść
XXVIII/249/2005 W sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie ewidencyjnym Trzepowo treść
XXVIII/250/2005 W sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie ewidencyjnym Jodłowno treść
XXVIII/251/2005 W sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie ewidencyjnym Borowina treść
XXVIII/252/2005 W sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie ewidencyjnym Marszewska Góra treść
XXVIII/253/2005 W sprawie wyrażenia zgody na współdziałanie z innymi gminami wiejskimi powiatu kartuskiego podczas realizacji projektu finansowanego z Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich (2004 - 2006)" w zakresie działania "Pilotażowy Program Leader +" pod nazwą: "Zintegrowany rozwój Szwajcarii Kaszubskiej jako regionu atrakcyjnego turystycznie" treść
XXVIII/254/2005 W sprawie wyrażenia zgody na współdziałanie z innymi gminami wiejskimi powiatu gdańskiego podczas realizacji projektu finansowanego z Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich (2004 - 2006)" w zakresie działania "Pilotażowy Program Leader +" pod nazwą: "Siedem stron świata - jeden Lokalny, Ekspansywny, Ambitny, Dynamiczny, Ekonomiczny, Rozwojowy cel" treść
Załącznik nr 1 Porozumienie Międzygminne treść
XXVIII/255/2005 W sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Przywidz treść
XXVIII/256/2005 W sprawie określenia wysokości stawek podatku od posiadania psów treść
XXVIII/257/2005 W sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej treść
XXVIII/258/2005 W sprawie zwolnień z podatków i opłat lokalnych treść
XXVIII/259/2005 W sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych w Gminie Przywidz treść
XXVIII/260/2005 W sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji i deklaracji oraz załączników do informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny treść
XXVIII/261/2005 W sprawie określenia wysokości stawek opłaty miejscowej, terminu płatności i sposobu jej poboru treść
XXVIII/262/2005 W sprawie opłaty prolongacyjnej treść
XXVIII/263/2005 W sprawie ustalenia taryf za pobór wody z wodociągów gminnych oraz za odprowadzenie ścieków do urządzeń gminnych treść
XXVIII/264/2005 W sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia w I kategorii zaszeregowania oraz wartości jednego punktu dla pracowników samorządowych zatrudnionych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej treść
XXVIII/265/2005 W sprawie ustalenia szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Przywidz treść
Załącznik nr 1 Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Przywidz treść
XXVIII/266/2005 W sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2006 treść
Załącznik nr 1 Gminny Program Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2006 treśćWprowadził(a):
Marcin Sobczak

Zatwierdził(a):
Marcin Sobczak