Gmina Przywidz - wersja archiwalna
 
Wyszukaj w serwisie
 
 
 
 

 
Strona główna

 

Gmina Przywidz - wersja archiwalna

Menu podmiotowe

 
Wrota Pomorza 
 
Biuletyn Informacji Publicznej 
 
Gminy Pomorza 
 
Przywidz 
 
Rada 
 
Sesje 
 
Kadencja 2002-2006


Sesja nr XVII


Informację udostępniono: 31.07.2006 14:39
Ostatnia aktualizacja: 20.12.2006 10:42


Numer sesji: XVII/2004

Data: 19.10.2004

Godzina: 16:00

Miejsce: Gimnazjum w Przywidzu

Typ: sesja zwyczajna

Przewodniczący obrad: Krystyna Podgórska

 

Porządzek obrad - treść

 

Porządek obrad:

1. Sprawy regulaminowe:
a/ zatwierdzenie porządku obrad,
b/ przyjęcie protokółu z ostatniej sesji Rady Gminy.
2. Informacja Wójta Gminy z wykonania podjętych uchwał i działalności w okresie międzysesyjnym.
3. Interpelacje radnych,
   - wolne wnioski.
4. Informacja z wykonania budżetu Gminy Przywidz za I półrocze 2004.
5. Informacja dot. analizy oświadczeń majątkowych za 2003 rok.
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawach:
a/ sieci prowadzonych przez Gminę Przywidz publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych,
b/ nadania nazw ulic we wsi Przywidz,
c/ zawarcia porozumienia z Zarządem Powiatu Gdańskiego na przejęcie zadań z zakresu zarządzania drogami powiatowymi,
d/ sprzedaży nieruchomości lokalowych położonych w Pomlewie, wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości,
e/ użyczenia nieruchomości zabudowanej, położonej w Nowej Wsi Przywidzkiej,
f/ zamiany nieruchomości położonych w Pomlewie,
g/ przyjęcia Strategii Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Gminy Przywidz,
h/ przyjęcia Programu ochrony środowiska wraz z planem gospodarki odpadami dla Gminy Przywidz na lata 2004 – 2007 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2008 – 2011.
i/ szczegółowych zasad udzielania dotacji dla niepublicznych szkół podstawowych działających na terenie Gminy Przywidz,
j/ trybu postępowania o udzielenie dotacji na inne zadania publiczne niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku, sposobu jej rozliczania oraz kontroli wykonywania zleconego zadania.
k/ w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/123/2004
7. Zapytania i wnioski mieszkańców Gminy Przywidz.
8. Wnioski i oświadczenia radnych.
9. Zakończenie obrad.

 

Podjęte uchwały:

 

Numer

Tytuł

Treść

XVII/127/2004 W sprawie sieci prowadzonych przez Gminę Przywidz publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

treść

XVII/128/2004 Nadanie nazw ulic we wsi Przywidz

treść

XVII/129/2004 Zawarcie porozumienia z Zarządem Powiatu Gdańskiego na przejęcie zadań z zakresu zarządzania drogami powiatowymi

treść

XVII/130/2004 Sprzedaż nieruchomości lokalowych położonych w Pomlewie, wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości

treść

XVII/131/2004 Użyczenie nieruchomości zabudowanej, położonej w Nowej Wsi Przywidzkiej

treść

XVII/132/2004 Zamiana nieruchomości położonych w Pomlewie

treść

XVII/133/2004 Przyjęcie Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Gminy Przywidz

treść

XVII/134/2004 W sprawie przyjęcia Programu ochrony środowiska wraz z planem gospodarki odpadami dla Gminy Przywidz na lata 2004 – 2007 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2008 – 2011

treść

XVII/135/2004 W sprawie szczegółowych zasad udzielania dotacji dla niepublicznych szkół podstawowych działających na terenie gminy Przywidz

treść

XVII/136/2004 W sprawie zmiany uchwały Nr XVI/123/04 Rady Gminy Przywidz z dnia z dnia 18 sierpnia  2004r.

treść

XVII/137/2004 W sprawie zmiany budżetu Gminy Przywidz na 2004 rok

treść

Załącznik nr 1 Dochody budżetu Gminy Przywidz po zmianach na 2004 rok treść
Załącznik nr 2 Wydatki budżetu Gminy Przywidz po zmianach na 2004 rok treść
Załącznik nr 3 Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu oraz przeznaczenia nadwyżki budżetu na  2004 rok treść
Załącznik nr 4 Wykaz zadań inwestycyjnych Gminy Przywidz na 2004 rok treść
Załącznik nr 5 Wieloletni Program Inwestycyjny na lata 2004-2006 Gminy Przywidz treśćWprowadził(a):
Marcin Sobczak

Zatwierdził(a):
Marcin Sobczak