Gmina Przywidz - wersja archiwalna
 
Wyszukaj w serwisie
 
 
 
 

 
Strona główna

 

Gmina Przywidz - wersja archiwalna

Menu podmiotoweKierownik Środowiskowego Domu Samopomocy


Informację udostępniono: 30.11.2007 00:13
Ostatnia aktualizacja: 19.05.2008 11:09


Lista kandydatów

Wyniki naboru

 

WÓJT GMINY PRZYWIDZ

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO

KIEROWNIKA ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W MARSZEWIE

 

I.Wymagania niezbędne:
1.wykształcenie wyższe,
2.co najmniej 5 letni staż pracy  i 3 letnie doświadczenie  w pracy z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie,
3.specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej,

 

II.Wymagania dodatkowe:
1.umiejętność pracy w zespole,
2.wysokie poczucie odpowiedzialności,
3.znajomość ustaw: o pomocy społecznej, o ochronie zdrowia psychicznego, prawo zamówień publicznych,
4.umiejętność obsługi komputera,

 

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1.dobór oraz nadzór kadry,
2.opracowanie i realizacja strategii funkcjonowania  Środowiskowego Domu Samopomocy w Marszewie,
3.udział w tworzeniu oraz kontrola realizacji budżetu Środowiskowego Domu Samopomocy,
4.nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z rodzinami podopiecznych,
5.opracowywanie i wdrażanie zmian organizacyjnych.

 

IV.Wymagane dokumenty:
1.życiorys,
2.list motywacyjny,
3.kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie,
4.kserokopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy,
5.inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
6.oświadczenie o stanie zdrowia,
7.oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne.

 

V.Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie Urzędu Gminy w Przywidzu ( pokój Nr 2.4 I piętro) lub przesłać pocztą na adres Urzędu  (83-047 Przywidz, ul. Gdańska 7) z dopiskiem: "Dotyczy naboru na stanowisko kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy" w terminie do dnia 13 grudnia 2007 roku.

 

Aplikacje, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wynikach konkursu będzie umieszczona na stronie internetowej BIP (www.bip.przywidz.pl) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Gminy w Przywidzu przy ul. Gdańskiej 7, 83-047 Przywidz.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV ( z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.z 2001 Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.)Wprowadził(a):
Arkadiusz Klein

Zatwierdził(a):
Marcin Sobczak


1 | 2 | 3 Liczba odsłon: 1309