Gmina Przywidz - wersja archiwalna
 
Wyszukaj w serwisie
 
 
 
 

 
Strona główna

 

Gmina Przywidz - wersja archiwalna

Menu podmiotowePodinspektor ds. pozyskiwania środków pozabudżetowych , turystyki i promocji gminy


Informację udostępniono: 22.10.2012 15:11
Ostatnia aktualizacja: 19.11.2012 16:34


Informacja o wynikach naboru
w Urzędzie Gminy w Przywidzu
 
na stanowisko podinspektor ds. pozyskiwania środków pozabudżetowych, turystyki i promocji gminy.
 
Komisja Rekrutacyjna informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru, na wyżej wymienione stanowisko została wybrana Pani Anna Lis – Dąbkowska, zamieszkała w Pomlewie.
 
Uzasadnienie
 
W wyniku przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej oraz analizy dokumentów aplikacyjnych komisja stwierdziła, że Pani Anna Lis – Dąbkowska spełnia wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu o naborze. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się podstawową wiedzą merytoryczną z zakresu pozyskiwania środków pozabudżetowych, turystyki i promocji gminy.
 
 
 
Przywidz, dn.15.11.2012 r.
 
 
 

 
 
 
WÓJT GMINY PRZYWIDZ ogłasza nabór na stanowisko
 
Podinspektor ds. pozyskiwania środków pozabudżetowych , turystyki i promocji gminy
 
  1. Nazwa i adres jednostki:
Urząd Gminy w Przywidzu
ul. Gdańska 7, 83-047 Przywidz
  1. Określenie stanowiska urzędniczego:
podinspektor
 
  1. Wymagania niezbędne:
a)      obywatelstwo polskie,
b)      pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
c)      brak skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
d)     nieposzlakowana opinia,
e)      wykształcenie wyższe
f)       znajomość języka angielskiego w stopniu przynajmniej dobrym.
 
  1. Wymagania dodatkowe:
a)      doświadczenie w pozyskiwaniu, realizowaniu i rozliczaniu funduszy UE,
b)      obsługa urządzeń biurowych,
c)      kreatywność, łatwość nawiązywania stosunków interpersonalnych,
d)     komunikatywność, umiejętność pracy w zespole.
 
  1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
a)      bieżące śledzenie działań zewnętrznych umożliwiających pozyskiwanie środków pozabudżetowych krajowych i zagranicznych, w tym unijnych,
b)      przygotowanie wniosków aplikacyjnych i ich bieżąca obsługa wraz z końcowym rozliczeniem,
c)      współpraca z innymi referatami i stanowiskami pracy w celu pozyskania środków na realizacje ich zadań,
d)     współpraca z jednostkami organizacyjnymi Gminy Przywidz w zakresie przygotowywania wniosków w celu pozyskiwania środków pozabudżetowych,
e)      prowadzenie spraw z zakresu promocji gminy,
f)       organizowanie współpracy z gminami partnerskimi krajowymi i zagranicznymi,
g)      bieżące utrzymanie ścieżek rowerowych,
h)      przygotowanie kąpieliska gminnego do sezonu.
 
  1. Wymagane dokumenty:
a)      list motywacyjny,
b)      życiorys (CV)
c)      kserokopie świadectw pracy
d)     kserokopie dyplomów poświadczających wykształcenie,
e)      kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
f)       kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
g)      oświadczenie o niekaralności,
h)      oświadczenie o stanie zdrowia,
i)        inne, które kandydat uzna za ważne dla jego przyszłej pracy.
 
  1. Termin i miejsce składania dokumentów:
 
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie Urzędu Gminy w Przywidzu ( pokój nr 2.4 I piętro) lub przesłać pocztą na adres Urzędu ( 83-047 Przywidz, ul. Gdańska 7) z dopiskiem „dotyczy naboru na stanowisko podinspektor ds. pozyskiwania środków pozabudżetowych, turystyki i promocji gminy w terminie do dnia 5 listopada  2012 roku.
Aplikacje, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wynikach konkursu będzie umieszczona na stronie internetowej BIP (www.bip.przywidz.pl) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Gminy w Przywidzu przy ul. Gdańskiej 7, 83-047 Przywidz.
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV ( z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.z 2001 Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.)
 
 
 
 


Wprowadził(a):
Arkadiusz Klein

Zatwierdził(a):
Arkadiusz Klein