Gmina Przywidz - wersja archiwalna
 
Wyszukaj w serwisie
 
 
 
 

 
Strona główna

 

Gmina Przywidz - wersja archiwalna

Menu podmiotowePodinspektor ds. ochrony przewciwpożarowej


Informację udostępniono: 04.02.2010 13:14
Ostatnia aktualizacja: 23.03.2010 13:38


OGŁOSZENIE
o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
WÓJT GMINY PRZYWIDZ
ogłasza nabór na stanowisko podinspektora ds. ochrony przeciwpożarowej

 

 
 
 

 

1.Nazwa i adres jednostki:
Urząd Gminy w Przywidzu, ul. Gdańska 7
2.Określenie stanowiska urzędniczego
podinspektor ds. ochrony przeciwpożarowej
3.Wymagania niezbędne:
a) obywatelstwo polskie
b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
c) niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
d) nieposzlakowana opinia,
a) wykształcenie średnie w zakresie ochrony przeciwpożarowej,
b) znajomość przepisów z zakresu ochrony przeciwpożarowej,
c) doświadczenie zawodowe: 3-letni staż pracy na stanowisku związanym z ochroną przeciwpożarową,
d) umiejętność obsługi komputera
4. Wymagania dodatkowe:
a) prawo jazdy kategorii B
b) samodzielność rzetelność, komunikatywność, umiejętność organizacji pracy,
c) posiadanie dodatkowych kursów, szkoleń z zakresu ochrony przeciwpożarowej,
5. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
a) przygotowanie zbiorczego planu budżetu w zakresie ochrony przeciwpożarowej,
b) nadzór i kontrola właściwego wykorzystywania środków finansowych przez jednostki OSP,
c) nadzór nad właściwym gospodarowaniem mienia gminnego w jednostkach OSP,
d) nadzorowanie pracy konserwatorów pojazdów OSP zatrudnionych przez Gminę,
e) prowadzenie działalności prewencyjnej na terenie Gminy w zakresie ochrony przeciwpożarowej,
f) prowadzenie dokumentacji eksploatacyjnej samochodów pożarniczych, rozliczanie kart drogowych,
6. Wymagane dokumenty:
a) curriculum vitae
b) list motywacyjny
c) kserokopie świadectw pracy
d) kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie
e) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (Dz.U. Nr 125, poz. 869 z 2006r.)
f) pisemne oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
g) pisemne oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
7. Termin i miejsce składania dokumentów.
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie Urzędu Gminy w Przywidzu ( pokój Nr 2.4 I piętro) lub przesłać pocztą na adres Urzędu (83-047 Przywidz, ul. Gdańska 7) z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko podinspektor ds. ochrony przeciwpożarowej ochrony przeciwpożarowej w terminie: do dnia 15 lutego 2010 r. roku.
Aplikacje, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wynikach konkursu będzie umieszczona na stronie internetowej BIP (www.bip.przywidz.pl) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Gminy w Przywidzu przy ul. Gdańskiej 7, 83-047 Przywidz.
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV ( z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.z 2001 Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.)
Wójt Gminy

/-/Marek Zimakowski/-/
Przywidz, dn.04.02.2010 rokuWprowadził(a):
Arkadiusz Klein

Zatwierdził(a):
Arkadiusz Klein