Gmina Przywidz - wersja archiwalna
 
Wyszukaj w serwisie
 
 
 
 

 
Strona główna

 

Gmina Przywidz - wersja archiwalna

Menu podmiotowePodinspektor ds. ochrony środowiska


Informację udostępniono: 04.02.2010 13:27
Ostatnia aktualizacja: 23.03.2010 13:39


OGŁOSZENIE
o naborze na wolne stanowisko urzędnicze


WÓJT GMINY PRZYWIDZ

ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze
w Urzędzie Gminy w Przywidzu

 
 

1.Nazwa i adres jednostki
Urząd Gminy w Przywidzu
ul. Gdańska 7, 83-047 Przywidz
2.Określenie stanowiska urzędniczego
podinspektor ds. ochrony środowiska
3.Wymagania niezbędne
1) wykształcenie wyższe
2) znajomość przepisów z zakresu ustaw: prawo ochrony środowiska, o odpadach, o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,
3) biegła umiejętność obsługi komputera oraz innych urządzeń biurowych,
4) obywatelstwo polskie,
5) nieposzlakowana opinia,
6) niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
7) pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych.
4.Wymagania dodatkowe
1) samodzielność w wykonywaniu powierzonych zadań,
2) umiejętność systematycznej pracy,
3) dyspozycyjność,
4) umiejętność pracy w zespole.
5.Zakres wykonywanych zadań na stanowisku
1) prowadzenie spraw z zakresu ochrony środowiska,
2) wydawanie zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów,
3) prowadzenie spraw z zakresu utrzymania porządku i czystości w gminie,
4) prowadzenie spraw w zakresie gospodarki wodnej,
5) tworzenie i utrzymywanie terenów zielonych.
6.Wymagane dokumenty
1) list motywacyjny
2) życiorys (CV)
3) oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
4) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
5) kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie,
6) kserokopie świadectw pracy,
7) inne dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i umiejętności.
7.Termin i miejsce składania dokumentów
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie Urzędu Gminy w Przywidzu ( pokój Nr 2.4 I piętro) lub przesłać pocztą na adres Urzędu (83-047 Przywidz, ul. Gdańska 7) z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko: podinspektor ds. ochrony środowiska w terminie: 15.02.2010 r.

Aplikacje, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wynikach konkursu będzie umieszczona na stronie internetowej BIP (www.bip.przywidz.pl) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Gminy w Przywidzu przy ul. Gdańskiej 7, 83-047 Przywidz.
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV ( z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)Przywidz, dn.2010-02-04

Wójt Gminy
/-/Marek Zimakowski/-/Wprowadził(a):
Arkadiusz Klein

Zatwierdził(a):
Arkadiusz Klein