Gmina Przywidz - wersja archiwalna
 
Wyszukaj w serwisie
 
 
 
 

 
Strona główna

 

Gmina Przywidz - wersja archiwalna

Menu podmiotowePodinspektor ds. inwestycji i remontów


Informację udostępniono: 12.10.2007 23:57
Ostatnia aktualizacja: 19.05.2008 11:04


Lista kandydatów


URZĄD GMINY W PRZYWIDZU
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

PODINSPEKTOR DS. INWESTYCJI i REMONTÓW - pełny wymiar czasu pracy

 

1.Wymagania niezbędne:
a)wykształcenie średnie, wyższe w zakresie budownictwa
b)doświadczenie zawodowe: 3 letni staż pracy na podobnym stanowisku
c)znajomość ustaw: prawo budowlane, o samorządzie gminnym, prawo zamówień publicznych.

 

2.Wymagania dodatkowe:
a)obsługa komputera w środowisku Windows ( Word, Excel)
b)samodzielność, rzetelność, komunikatywność, umiejętność organizacji pracy,
c)obywatelstwo polskie,
d)niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,
e)posiadanie nieposzlakowanej opinii

 

3.Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
a)realizacja zadań w zakresie inwestycji i remontów oraz wykonywanie kosztorysów,
b)planowanie budżetowe i rozliczanie finansowe zadań po zakończeniu robót,
c)współpraca z wykonawcami robót budowlanych,
d)prowadzenie spraw i kontrola z zakresu remontów budynków komunalnych.

 

4.Wymagane dokumenty:
a)list motywacyjny,
b)życiorys (CV)
c)kserokopie świadectw pracy
d)kserokopie dyplomów poświadczających wykształcenie,
e)kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
f)kwestionariusz osobowy,
g)oświadczenie o niekaralności,
h)oświadczenie o stanie zdrowia,
i)inne, które kandydat uzna za ważne dla jego przyszłej pracy.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie urzędu, pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@przywidz.pl w przypadku posiadanych uprawnień do podpisu elektronicznego lub pocztą na adres urzędu z dopiskiem dotyczy naboru na stanowisko podinspektora ds. inwestycji i remontów w terminie do dnia 30 października  2007 roku.

 

Aplikacje, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wynikach konkursu będzie umieszczona na stronie internetowej BIP (www.bip.przywidz.pl) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Gminy w Przywidzu przy ul. Gdańskiej 7, 83-047 Przywidz.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV ( z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.z 2001 Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.)Wprowadził(a):
Arkadiusz Klein

Zatwierdził(a):
Marcin Sobczak