Gmina Przywidz - wersja archiwalna
 
Wyszukaj w serwisie
 
 
 
 

 
Strona główna

 

Gmina Przywidz - wersja archiwalna

Menu podmiotowePodinspektor ds. pozyskiwania środków pozabudżetowych


Informację udostępniono: 15.01.2008 20:29
Ostatnia aktualizacja: 19.05.2008 10:43


OGŁOSZENIE

o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

 

WÓJT GMINY PRZYWIDZ
ogłasza nabór na stanowisko

 

PODINSPEKTOR DS. POZYSKIWANIA ŚRODKÓW POZABUDŻETOWYCH

 

1. Nazwa i adres jednostki:
Urząd Gminy w Przywidzu
ul. Gdańska 7, 83-047 Przywidz


2. Określenie stanowiska urzędniczego:
podinspektor

 

3. Wymagania niezbędne:
a) obywatelstwo polskie,
b) wykształcenie wyższe,
c) obsługa komputera,
d) nieposzlakowana opinia,
e) niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie,
f) znajomość języka angielskiego w stopniu przynajmniej dobrym.

 

4. Wymagania dodatkowe:
a) doświadczenie w pozyskiwaniu, realizowaniu i rozliczaniu funduszy UE,
b) obsługa urządzeń biurowych,
c) kreatywność, łatwość nawiązywania stosunków interpersonalnych,
d) komunikatywność, umiejętność pracy w zespole.

 

5. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
a) bieżące śledzenie działań zewnętrznych umożliwiających pozyskiwanie środków pozabudżetowych krajowych i zagranicznych, w tym unijnych,
b) przygotowanie wniosków aplikacyjnych i ich bieżąca obsługa wraz z końcowym rozliczeniem,
c) współpraca z innymi referatami i stanowiskami pracy w celu pozyskania środków na realizacje ich zadań,
d) współpraca z jednostkami organizacyjnymi Gminy Przywidz w zakresie przygotowywania wniosków w celu pozyskiwania środków pozabudżetowych.

 

6. Wymagane dokumenty:
a) list motywacyjny,
b) życiorys (CV)
c) kserokopie świadectw pracy
d) kserokopie dyplomów poświadczających wykształcenie,
e) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
f) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
g) oświadczenie o niekaralności,
h) oświadczenie o stanie zdrowia,
i) inne, które kandydat uzna za ważne dla jego przyszłej pracy.

 

7. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie Urzędu Gminy w Przywidzu ( pokój nr 2.4 I piętro) lub przesłać pocztą na adres Urzędu (83-047 Przywidz, ul. Gdańska 7) z dopiskiem „dotyczy naboru na stanowisko podinspektor ds. pozyskiwania środków pozabudżetowych w terminie do dnia 31 stycznia 2008 roku.

 

Aplikacje, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie ne będą rozpatrywane. Informacja o wynikach konkursu będzie umieszczona na stronie internetowej BIP (www.bip.przywidz.pl) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Gminy w Przywidzu przy ul. Gdańskiej 7, 83-047 Przywidz.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.z 2001 Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.)Wprowadził(a):
Arkadiusz Klein

Zatwierdził(a):
Marcin Sobczak


1 | 2 Liczba odsłon: 1437