Gmina Przywidz - wersja archiwalna
 
Wyszukaj w serwisie
 
 
 
 

 
Strona główna

 

Gmina Przywidz - wersja archiwalna

Menu podmiotoweKierownik Referatu Finansowego


Informację udostępniono: 24.07.2006 11:36
Ostatnia aktualizacja: 19.05.2008 11:43


Lista kandydatów

Wynik naboru

 

URZĄD GMINY W PRZYWIDZU


OGŁASZA KONKURS

 

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

 

KIEROWNIK REFERATU FINANSOWEGO - PEŁNY WYMIAR CZASU PRACY


1. Wymagania niezbędne:
a) wykształcenie wyższe - ekonomiczne, rachunkowość, prawnicze, administracja.
b) doświadczenie zawodowe: 4-letni staż pracy w tym co najmniej 2 lata w administracji publicznej
c) znajomość ustaw: Ordynacja podatkowa, o samorządzie gminnym, o finansach publicznych.

 

2.Wymagania dodatkowe:
a) obsługa komputera w środowisku Windows (Word, Excel)
b) samodzielność, rzetelność, komunikatywność, umiejętność organizacji pracy
c) posiadanie dodatkowych kursów, szkoleń
d) obywatelstwo polskie
e) niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie
f) posiadanie nieposzlakowanej opinii
g) ukończony 18 rok życia i pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych


3.Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
a) nadzór i realizacja zadań wynikających z ustaw podatkowych:
- wymiar podatków i opłat lokalnych
- naliczanie podatku od środków transportowych,
b) opracowywanie sprawozdań kwartalnych, rocznych i innych informacji,
c) opracowywanie projektów zarządzeń i uchwał dot. referatu finansowego,
d) windykacja należności podatkowych,
e) ewidencjonowanie działalności gospodarczej
f) nadzór bezpośredni nad pracownikami zatrudnionymi w referacie.


4. Wymagane dokumenty:
a) list motywacyjny
b) życiorys (CV)
c) kserokopie świadectw pracy
d) kserokopie dyplomów poświadczających wykształcenie
e) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach
f) kwestionariusz osobowy,
g) oświadczenie o niekaralności,
h) zaświadczenie lekarskie o zdolności do wykonywania zawodu,
i) inne, które kandydat uzna za ważne dla jego przyszłej pracy.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie urzędu, pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@przywidz.pl w przypadku posiadanych uprawnień do podpisu elektronicznego lub pocztą na adres urzędu z dopiskiem dotyczy naboru na stanowisko Kierownika Referatu Finansowego w terminie do dnia 30 czerwca 2006 roku.

 

Aplikacje, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Informacja o wynikach konkursu będzie umieszczona na stronie internetowej BIP (www.bip.przywidz.pl) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Gminy w Przywidzu przy ul. Gdańskiej 7, 83-047 Przywidz.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.z 2001 Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.)Wprowadził(a):
Arkadiusz Klein

Zatwierdził(a):
Marcin Sobczak


1 | 2 | 3 Liczba odsłon: 2013