Gmina Przywidz - wersja archiwalna
 
Wyszukaj w serwisie
 
 
 
 

 
Strona główna

 

Gmina Przywidz - wersja archiwalna

Menu podmiotowePodinspektor ds. Dróg - czwarte ogłoszenie


Informację udostępniono: 24.07.2006 11:38
Ostatnia aktualizacja: 19.05.2008 11:23


URZĄD GMINY W PRZYWIDZU


OGŁASZA KONKURS

 

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

 

PODINSPEKTOR DS. DRÓG - PEŁNY WYMIAR CZASU PRACY


1. Wymagania niezbędne:
a)wykształcenie: wyższe lub średnie w zakresie budownictwa
b)znajomość przepisów ustawy o drogach publicznych oraz ustawy Prawo zamówień publicznych;
c)doświadczenie zawodowe: 3-letni staż pracy na podobnym stanowisku,
d)pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;
e)prawo jazdy kat. B i własny samochód
f)stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na niniejszym stanowisku

 

2. Wymagania dodatkowe:
a)obsługa komputera w środowisku Windows (Word, Excel),
b)samodzielność, rzetelność, umiejętność organizacji pracy, wysoka kultura osobista;
c)znajomość języka obcego – mile widziana;
d)posiadanie dodatkowych kursów, szkoleń z zakresu budownictwa.
e)posiadanie nieposzlakowanej opinii
f)niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie
g)obywatelstwo polskie

 

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku;
a)przygotowywanie gminnych procesów inwestycyjnych
i remontowych w zakresie utrzymania dróg wraz z infrastrukturą związaną z drogami, nadzór nad prawidłowym przebiegiem realizacji wymienionych zadań;
b)planowanie budżetowe i rozliczanie finansowe zadań po zakończeniu robót, w tym dotacji;
c)prowadzenie ewidencji oraz kontroli stanu dróg i drogowych obiektów mostowych;
d)przygotowywanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego.

 

4. Wymagane dokumenty:
a)list motywacyjny
b)życiorys (CV)
c)kserokopie świadectw pracy
d)kserokopie dyplomów poświadczających wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów)
e)kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach
f)ewentualne referencje
g)kwestionariusz osobowy

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie urzędu, pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@przywidz.pl w przypadku posiadanych uprawnień do podpisu elektronicznego lub pocztą na adres urzędu z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko podinspektora ds. dróg w terminie do 05 lipca 2006r.


Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Informacja o wynikach konkursu będzie umieszczona na stronie internetowej BIP (www.bip.przywidz.pl) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Gminy w Przywidzu przy ul. Gdańskiej 7, 83-047 Przywidz.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2001 Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.).Wprowadził(a):
Arkadiusz Klein

Zatwierdził(a):
Marcin Sobczak