Gmina Przywidz - wersja archiwalna
 
Wyszukaj w serwisie
 
 
 
 

 
Strona główna

 

Gmina Przywidz - wersja archiwalna

Menu podmiotoweWieloletni Plan Inwestycyjny


Informację udostępniono: 28.08.2007 10:34
Ostatnia aktualizacja: 03.08.2010 11:48


Wieloletni Plan Inwestycyjny to dokument przedstawiający racjonalne i konsekwentne planowanie wydatkowania środków finansowych znajdujących się w budżecie Gminy. Dokument ma umożliwiać logiczne i właściwe planowanie coroczne budżetu, które będzie służyło bieżącym potrzebom, a także perspektywicznej polityce społeczno-gospodarczej.

 

Ustalenia WPI będą również podstawą do sporządzania wieloletnich programów inwestycyjnych w rozumieniu ustaw o finansach publicznych. WPI jest to zbiór wyselekcjonowanych, ocenionych i zaakceptowanych do realizacji przez władze Gminy Przywidz komunalnych zadań inwestycyjnych. Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Przywidz jest dokumentem formułującym długookresowe cele rozwoju Gminy, uwzględniającym ewentualne i aktualizowane zmiany.

 

Dokument zawiera:
1. założenia i zasady tworzenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego
2. cele, które zakłada Wieloletni Plan Inwestycyjny
3. zadania inwestycyjne zgłoszone do realizacji w Gminy Przywidz na najbliższe dwa lata

 

W Wieloletnim Planie Inwestycyjnym Gminy Przywidz zostały ujęte zadania:
1. Inwestycje wodociągowe, w tym wodociągi wiejskie teren gminy Przywidz
2. Drogi Gminne
3. Turystyka
4. Oświata
5. Oświetlenie uliczne

 

Dlaczego Wieloletni Plan Inwestycyjny?

 

Środki lokowane przez władze Gminy Przywidz w inwestycjach umożliwiają realizację planów związanych z przyszłym rozwojem Gminy, bowiem:
- realizują niezbędne cele publiczne
- mają znaczenie długofalowe dla Gminy i jej mieszkańców
- wiążą się ze znaczącymi kwotami dla budżetu Gminy
- są przypisane konkretnym inwestycjom

 

Wieloletni Plan Inwestycyjny został opracowany w celu ustalenia priorytetów inwestycyjnych dla Gminy. Pomaga w ułożeniu właściwego harmonogramu realizacji zadań ważnych dla harmonijnego rozwoju Gminy Przywidz.

 

Korzyści wynikające z posiadania Wieloletniego Planu Inwestycyjnego:
- ułatwienie podejmowania bieążcych decyzji w zgodności z długookresowymi celami rozwoju Gminy, zapisanymi w Planie Rozwoju Lokalnego Gminy Przywidz
- formalny mechanizm podejmowania decyzji o skali i tempie realizacji inwestycji komunalnych,
- narzędzie racjonalnego zarządzania finansami Gminy, zwłaszcza środkami inwestycyjnymi – optymalne wykorzystanie ograniczonych środków publicznych,
- mechanizm koordynujący wszelkie działania poszczególnych jednostek organizacyjnych Urzędu Gminy, związane z przygotowaniem oraz przebiegiem procesu inwestycyjnego,
- merytoryczna podstawa do ubiegania się o środki pomocowe z Unii Europejskiej,
- podstawa do ubiegania się o kredyty preferencyjne i komercyjne w bankach, a także emisji obligacji komunalnych z przeznaczeniem na realizację konkretnych zadań inwestycyjnych.

 

Pobierz najnowszy Wieloletni Plan FinansowyWprowadził(a):
Arkadiusz Klein

Zatwierdził(a):
Marcin Sobczak