Gmina Przywidz - wersja archiwalna
 
Wyszukaj w serwisie
 
 
 
 

 
Strona główna

 

Gmina Przywidz - wersja archiwalna

Menu podmiotowe

 
Wrota Pomorza 
 
Biuletyn Informacji Publicznej 
 
Gminy Pomorza 
 
Przywidz 
 
Rada 
 
Sesje 
 
Kadencja 2002-2006


Sesja nr XIX


Informację udostępniono: 26.07.2006 09:49
Ostatnia aktualizacja: 20.12.2006 10:34


Numer sesji: XIX/2004

Data: 22.12.2004

Godzina: 16:00

Miejsce: Pensjonat "Kozi Gród" w Pomlewie

Typ sesji: sesja zwyczajna

Przewodniczący obrad: Krystyna Podgórska

 

Protokół z sesji - treść

 

Porządzek obrad:

1. Sprawy regulaminowe:
a) zatwierdzenie porządku obrad,
b) przyjęcie protokółu  z ostatniej sesji Rady Gminy.
2. Informacja Wójta Gminy z wykonania podjętych uchwał i działalności w okresie międzysesyjnym.
3. Interpelacje radnych,
- wolne wnioski
4. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawach:
 1. programu Współpracy Gminy Przywidz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2005 r.
 2. określenia wysokości diet i zwrotu kosztów podróży dla radnych, zastępcy przewodniczącego rady Gminy, przewodniczących stałych komisji Rady oraz dla sołtysów.
 3. użyczenia nieruchomości położonej w Przywidzu.
 4. zwolnień z podatku i opłat lokalnych,
 5. zwolnień od podatku od środków transportowych,
 6. poboru podatku od posiadania psów w drodze inkasa,
 7. poboru podatku od nieruchomości w drodze inkasa,
 8. poboru podatku leśnego w drodze inkasa.
 9. poboru podatku rolnego w drodze inkasa.
 10. szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych Gminy Przywidz z tytułu należności pieniężnych, udzielania innych ulg w spłacie tych należności oraz wskazania do tego upoważnionego organu,
 11. bankowej obsługi budżetu Gminy Przywidz,
 12. zmiany budżetu Gminy Przywidz na 2004 rok.
 13. przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu wsi Przywidz,
 14. przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu wsi Trzepowo,
 15. przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu wsi Kierzkowo,
 16. przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu wsi Borowina,
 17. przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu wsi Jodłowno,
 18. przystapienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu wsi Sucha Huta,
 19. przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu wsi Miłowo,
 20. przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu wsi Kozia Góra,
 21. przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu wsi Olszanka,
 22. przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu wsi Nowa Wieś Przywidzka,
 23. przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu wsi Marszewska Góra,
 24. przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu wsi Michalin,
 25. przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu wsi Częstocin,
 26. przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu wsi Huta Dolna,
 27. przystapienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu wsi Piekło Górne,
 28. przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu wsi Stara Huta.
5. Odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem.
6. Odczytanie opinii stałych komisji Rady Gminy.
7. Odczytanie opini Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku.
8. Dyskusja nad projektem uchwały budżetowej.
9. Głosowanie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Przywidz na 2005 rok.
10. Sprawozdanie z działalności  OSP w Przywidzu za 2004 rok.
11. Zapytania i wnioski mieszkańców Gminy Przywidz.
12. Wnioski i oświadczenia radnych.
13. Zakończenie obrad.

 

Podjęte uchwały:

 

Numer

Tytuł

Treść

XIX/157/2004 W sprawie Programu Współpracy Gminy Przywidz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalności pożytku publicznego w 2005 roku treść
Załącznik nr 1 Program Współpracy Gminy Przywidz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2005 roku treść
XIX/158/2004 Uchwała w sprawie określenia wysokości diet i zwrot kosztów podróży dla radnych, zastępcy przewodniczącego Rady Gminy, przewodniczących stałych komisji Rady oraz dla sołtysów treść
XIX/159/2004 Uchwała w sprawie użyczenia nieruchomości położonej w Przywidzu treść
XIX/160/2004 Uchwała w sprawie zwolnień z podatków i opłat lokalnych treść
XIX/161/2004 Uchwała w sprawie zwolnień od podatku od środków transportowych treść
XIX/162/2004 Uchwała w sprawie poboru podatku od posiadania psów w drodze inkasa treść
XIX/163/2004 Uchwała w sprawie poboru podatku od nieruchomości w drodze inkasa treść
XIX/164/2004 Uchwała w sprawie poboru podatku leśnego w drodze inkasa treść
XIX/165/2004 Uchwała w sprawie poboru podatku rolnego w drodze inkasa treść
XIX/166/2004 Uchwała w sprawie określenia wzorów formularzy informacji oraz deklaracji dla celów podatku od nieruchomości treść
Załącznik nr 1 Deklaracja na podatek od nieruchomości treść
Załącznik nr 2 Informacja w sprawie podatku od nieruchomości treść
XIX/167/2004 Uchwała w sprawie określenia wzorów formularzy informacji oraz deklaracji dla celów podatku rolnego treść
Załącznik nr 1 Deklaracja na podatek rolny treść
Załącznik nr 2 Informacja w sprawie podatku rolnego treść
XIX/168/2004 Uchwała w sprawie określenia wzorów formularzy informacji oraz deklaracji dla celów podatku leśnego treść
Załącznik nr 1 Deklaracja na podatek leśny treść
Załącznik nr 2 Informacja w sprawie podatku leśnego treść
XIX/169/2004 Uchwała w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych Gminy Przywidz z tytułu należności pieniężnych, udzielania innych ulg w spłacie tych należności oraz wskazania do tego upoważnionego organu treść
XIX/170/2004 Bankowa obsługa budżetu Gminy Przywidz treść
XIX/171/2004 Zmiany budżetu Gminy Przywidz na 2004 rok treść
Załącznik nr 1 Dochody budżetu Gminy Przywidz po zmianach na 2004 rok treść
Załącznik nr 2 Wydatki budżetu Gminy Przywidz po zmianach na 2004 rok treść
Załącznik nr 3 Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu oraz przeznaczenia nadwyżki budżetu na  2004 rok treść
XIX/172/2004 Przystąpienie do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu wsi Przywidz treść
XIX/173/2004 Przystąpienie do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu wsi Trzepowo treść
XIX/174/2004 Przystąpienie do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu wsi Kierzkowo treść
XIX/175/2004 Przystąpienie do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu wsi Borowina treść
XIX/176/2004 Przystąpienie do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu wsi Jodłowno treść
XIX/177/2004 Przystąpienie do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu wsi Sucha Huta treść
XIX/179/2004 Przystąpienie do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu wsi Kozia Góra treść
XIX/180/2004 Przystąpienie do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu wsi Olszanka treść
XIX/181/2004 Przystąpienie do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu wsi Nowa Wieś Przywidzka treść
XIX/182/2004 Przystąpienie do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu wsi Marszewska Góra treść
XIX/183/2004 Przystąpienie do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu wsi Michalin treść
XIX/184/2004 Przystąpienie do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu wsi Częstocin treść
XIX/185/2004 Przystąpienie do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu wsi Huta Dolna treść
XIX/186/2004 Przystąpienie do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu wsi Piekło Górne treść
XIX/187/2004 Przystąpieniwe do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu wsi Stara Huta treść
XIX/188/2004 Uchwalenie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2005 treść
Załącznik nr 1 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - rok 2005 treść
Załącznik nr 2 Harmonogram działań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2005 treśćWprowadził(a):
Marcin Sobczak

Zatwierdził(a):
Marcin Sobczak